« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Návrh - opatření obecné povahy: Místní úprava provozu na komunikaci Topolová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[42.61 kB]00206B6C0B5C221206092552.pdf
<,> av
<br> % „_ 12 “ n\sog'365* ? *“ „42-._ 37" Ác'Éč % 358 hwc-“x L _ %.“ Jill-E 313 (431 *" *f*—313mm.<.> Š? 3313 iné vozidlo v.s; 3 40:2 št) E 13jJeďnevozm|o4tj %.<.> u u.<.> „43 „.s —.- E3at60 m) ' „ l :2 : "zz-* „ ; \Ž ;“ __ Říma-čias i.„ =; fis;-.<.>.;:.<.>.“,<.> ' “.lt-2“ 4D 33c— JEM-.- 1m:- 3212" __ Šaul—.a! 337 \ -,„.<.> :.“"$-"'.<.> 31.3 13 (411).a _ _ _ MŽE- <.>,či 33 E 131Jedinsvnziaoatj 43-41.„„a- " B14l3,2tj JS “A.125—9' ' *? !-.0% in'-.<.> dni Policie České republiky,jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust.š77/2b z.č.361/20005b.s předloženým návrhem souhlasí,neboť odpovídái obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.Odsouhlaseno dne 9.11.2022 pod č.j.KRPL-102778-2/ ČJ-2022-180506-03 za podmínky dodržení zejména vyhl.č.294/20155b <.>,Technických podmínek č.65.Stanovisko nelze užít samostatně.Slouží jako podklad pro silniční správní úřad.Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost,pozbývá stanovisko platnosti.Mur- ==.Pavel“ cl.—mag;— Stránk32|2 Telefon IČ Elektronická podatelna E-mail Web Datová schránka statutárního města Liberec
<br> 485 243 111 00262978 posta©magisůatliberecsz info©magistrat.liberec.cz www.liberoccz (Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u
[365.19 kB]22-247014.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br> Čj.: MML247014/22-OD/Pod/MU12
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 256276/22
<br> Bc.Zdeňka Podhůrská
<br> 485 243 834
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 02.12.2022
<br>
počet listů: počet příloh: počet listů příloh:
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh úpravy silničního provozu
<br>
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy,podle ust.§ 124,odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný správní úřad na úseku silnic II.a III.třídy,místních
<br> komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti statutárního města
<br> Liberec v souladu s ust.§ 172,odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“) <,>
<br> zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu <,>
<br>
<br> dle ust.§ 77,odst.1,písm.c),odst.5 zákona o silničním provozu,která spočívá v umístění
<br> dopravní značky: 3x B13 „Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (4t)
<br> 3x E13 dodatková tabulka s textem „Jediné vozidlo 4t“
<br> 3x B14 „Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahující na nápravu přesahuje
<br> vyznačenou mez“ (3,2t)
<br> 1x E3a dodatková tabulka „vzdálenost“ (60m)
<br> v místě: ulice Topolová
<br> V souladu s ust.§ 172,odst.4 a 5 správního řádu vyzýváme oprávněné osoby k podání připomínky nebo
<br> námitky k tomuto návrhu opatření,v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
Magistrát města Liberec,odbor dopravy,oddělení silniční a dopravní,předkládá v souladu s ust.§ 172,odst.1
<br> správní řád návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.Na základě
<br> provedené prohlídky mostu je třeba označení zatí...

Načteno

edesky.cz/d/5815549

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz