« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1147 2 Situace stavby C3 7 11 2022
1 350 1 500
<br> 3 00 0
7 10 0
<br> 1 80 0
4 80 0
<br> 4 300
<br> 4 5 5 0
<br> 4 150
<br> 3 250
<br> 13 900
<br> 6 970
7 100
<br> 14 830
<br> 10
69
<br> 0
<br> 7 400
<br> 8 900 1 400
<br> 2400 11 200 6 700 1 100
<br> 5
30
<br> 0
<br> 2 750
2 000
<br> 2 600
<br> 2 60 0
<br> 20002000
<br> 4,00 m2
<br> 9,80 m
2
<br> 20,00 m2
<br> 12,45 m2
<br> stavební úprava nové
ZASTROPENÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠT�
<br> stavební úprava nové
POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠT�
<br> provedení nového GP po realizaci stavby
<br> stávající upravený/posunutý
nasv�tlený BILLABANER
7000mmx4000mm
<br> stávající dopravní zna�ka B01
<br> umíst�ní nového atypické p�íst�ešku
pro nákupní vozíky
<br> obalové k�ivky zásobovacích vozidel
<br> stávající rampa a místo pro zásobování
<br> dle dohod slouvy o dodávce stavby
vozidla stavby mohou rovn�ž
<br> zásobovat stavbu <.>
<br> stávající box na odpady
<br> stávající box na odpady
<br> schodišt� je opat�eno proti najetí
základovými patkami
<br> + v hranách opat�eno bezpe�nostními
žluto�ernými pruhy dopravní zna�ky Z9
<br> nové vodorovné dopravní zna�ení
<br> bývalá trafostanice zrušena
prostor bez využití
<br> stávající chodník
<br> stávající chodník
<br> stávající vjezd zásobování
<br> stávající parkbox nákupní
vozíky zrušen
<br> stávající hrana zázobovací rampy
skute�né zam��ení mod�e
<br> stávající konstrukce schodišt�
skute�né zam��ení mod�e
<br> stávající obruba komunikace
skute�né zam��ení mod�e
<br> stávající obruba komunikace
skute�né zam��ení mod�e
<br> stávající hrana zázobovací rampy
skute�né zam��ení mod�e
<br> stávající líc objektu BILLA
skute�né zam��ení mod�e
<br> VJEZD POVOLEN POUZE
VOZIDL�M ZÁSOBOVÁNÍ
<br> stávajíc í chodník
<br> stávající parkovišt�
<br> úprava obklad� stávajícího p�edloženého schodišt�
HLAVNÍ VSTUP BILLA
<br> stávající p�edložené schodišt�
POŽÁRNÍ ÚNIK BILLA
provedení nového GP
<br> H
<br> SITUACE STAVEBNÍCH ÚPRAV
V KATASTRÁLNÍ MAP�
<br> OBJEKT ROZVOJ
PRODEJNA POTRAVIN BILLA
<br> B
A
<br> N
K
<br> O
M
<br> A
T
<br> stáv ající š ach...
1147 1 OOP navrh
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br> Datovou schránkou Vaše zn.:      
Ze dne: 28.11.2022
<br> BILLA Reality spol.s.r.o <.>
Modletice 67
251 01 Říčany u Prahy
IČO 41603575
DS: xvsrqjy
            
<br> Č.j.: MCP11/22/069529/OD/Jan
Spis.zn.: S-MCP11/22/069529/2
Naše zn.:      
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br> Datum: 02.12.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené
působnosti,ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 28.11.2022 na základě žádosti
právnické osoby BILLA Reality spol.s.r.o <.>,IČO 41603575,se sídlem Modletice 67,251 01 Říčany u
Prahy,řízení o návrhu opatření obecné povahy,v souladu s ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),a podle ust.§ 77 odst.1 písm <.>
c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření
obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v osazení nového vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení,na veřejně
přístupné účelové komunikaci NN 4441 (v blízkosti ul.Křejpského,Praha 4,u č.p.1752/2 <,>
zásobovací prostor objektu BILLA č.p.1752/2),situované na pozemku par.č.2877...

Načteno

edesky.cz/d/5807456

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz