« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Změna lhůty pro vyjádření k oznámení záměru „TT Libuš – Nové Dvory“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2214956_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> - dle rozdělovníku -
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2214956/2022 Počet listů/příloh: 1/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 2190780/2022 01.12.2022
<br> Změna lhůty pro vyjádření k oznámení záměru „TT Libuš – Nové Dvory“
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dopisem č.j.MHMP 2209783/2022
ze dne 24.11.2022 informoval o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
k záměru „TT Libuš – Nové Dvory“ <.>
<br> Podle § 6 odst.6 zákona mohou veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené územní
samosprávné celky zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu (Magistrát hlavního
města Prahy) do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.Za den zveřejnění se podle
§ 16 odst.2 zákona považuje den,kdy došlo k vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
dotčeného kraje (hlavní město Praha) <.>
<br> Informace o oznámení byla na úřední desku hlavního města Prahy vložena dne 24.11.2022 <.>
Lhůta k zaslání vyjádření proto byla stanovena do 27.12.2022.V důsledku problémů s odezvou
webových služeb však nebyla informace veřejně přístupná.K jejímu zobrazení na úřední desce
hlavního města Prahy došlo až dne 29.11.2022 <.>
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy proto sděluje,že veřejnost <,>
dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mu mohou zaslat
písemné vyjádření k oznámení záměru „TT Libuš – Nové Dvory“ do 29.12.2022.Oznámení
je zveřejněno v Informačním systému EIA na stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem
PHA1172 <.>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> *MHMP...

Načteno

edesky.cz/d/5807409


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz