« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - usnesení 2.mimořádné jednání RMČ Praha 4 ze dne 30.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2NR-44.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 2.zasedání ze dne 30.11.2022
číslo 2NR-44/2022
<br> ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák
Rada městské části Praha 4
<br> I.o d v o l á v á
dosavadní redakční radu novin Tučňák jmenovanou usnesením Rady městské části Prahy 4 č. 9R-345/2019 ze dne 3.5.2019 ve znění pozdějších usnesení
II.j m e n u j e
redakční radu měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák
<br> ve složení:
<br> Jiří Bigas: předseda redakční rady
Ing.XXXXXX XXXXX,MBA
XXXXX XXXXXXXXXX
<br> PhDr.XXXX XXXXXX
<br> Mgr.Věra Marušiaková
<br> Mgr.XXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> T: XX.XX.2022
Předkladatel:
Ing.XXXXXX XXXXX,starosta MČ Praha X
Strana X (celkem X)
usnesení č.2NR-44/2022
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 2NR- /2022
2NR-43.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 2.zasedání ze dne 30.11.2022
číslo 2NR-43/2022
<br> k pronájmu nebytových prostor v části objektu č.p.1013,Novodvorská 151,katastrální území Lhotka,Praha 4 – Zdravotnické centrum
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
b e r e n a v ě d o m í
<br> zveřejnění záměru budoucího pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 1.642,10 m² v části objektu č. p.1013,Novodvorská 151,katastrální území Lhotka,Praha 4 na úřední desce městské části Praha 4 pod pořadovým číslem ZP NP 56/2022 v období od 8.9.2022
do 26.9.2022 a jediného přihlášeného zájemce společnost MM Testing s.r.o <.>,se sídlem Korytná 47/3,Praha 10,IČ: 098 10 242
II <.>
u k l á d á
<br> vedoucímu odboru obecního majetku
projednat se zájemcem o pronájem prostor znění budoucí a nájemní smlouvy a předložit Radě městské části Praha 4 ke schválení budoucí nájemní smlouvu a smlouvu nájemní
<br> T: 31.12.2022
<br> Předkladatel:
Bc.XXXXXX XXXXX,místostarosta MČ Praha X
Strana X (celkem X)
usnesení č.2NR-43/2022
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 2NR- /2022
2NR-42.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 2.zasedání ze dne 30.11.2022
číslo 2NR-42/2022
<br> k rozpočtovým opatřením za měsíc listopad 2022,kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 a k zařazení akce Rekonstrukce kotelny v MŠ Trojlístek – obj.XXXXXXXXX do rozpočtu XXXX
<br> Rada městské části Praha X
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.rozpočtová opatření z rozhodnutí orgánů hl.m.Prahy navržena k realizaci za měsíc listopad číslo 2108,2115,2119 dle přílohy tohoto usnesení
<br> 2.vlastní rozpočtová opatření navržena k realizaci za měsíc listopad 2022 číslo 125,126,127,128,dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 3.zařazení akce Rekonstrukce kotelny v MŠ Trojlístek – obj.XXXXXXXXX do rozpočtu XXXX <.>
<br> II.u k l á d á
<br> vedoucí odboru finanční správy
<br> realizovat usnesení dle bodu I <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
T.: neprodleně
Předkladatel:
Ing.XXXXXX XXXXX MBA,starosta MČ Prahy X
Strana X (celkem 2)
usnesení č.2NR-42/2022
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 2NR-42/2022
2NR-41.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 2.zasedání ze dne 30.11.2022
číslo 2NR-41/2022
<br> ke zřízení komisí Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejich předsedů a členů
Rada městské části Praha 4
<br> I.z ř i z u j e
<br> ve smyslu § 101 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze komise Rady městské části Praha 4 uvedené v příloze usnesení,která je nedílnou součástí tohoto usnesení na období končící nejpozději ke dni voleb nového zastupitelstva
<br> II.j m e n u j e
<br> předsedy a členy komisí Rady městské části Praha 4 dle přílohy,která je nedílnou součástí tohoto usnesení
<br> III.u k l á d á
<br> Ing.Michalu Kárníkovi,tajemníkovi Úřadu MČ Praha 4
<br> jmenovat tajemníky jednotlivých komisí
T: 30.11.2022
<br> Předkladatel:
Ing.XXXXXX XXXXX,MBA,starosta MČ Praha X
Strana X (celkem 3)
usnesení č.2NR-41/2022
Strana 3 (celkem 3)
<br> usnesení 2NR-41/2022
2NR-40.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 2.zasedání ze dne 30.11.2022
číslo 2NR-40/2022
<br> k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2023
Rada městské části Praha 4
<br> I.k o n s t a t u j e že
<br> 1.pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1,správní poplatky ve výši 4 715 tis.Kč
<br> 2.závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č.2a a 2b usnesení.Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů <.>
<br> II.s o u h l a s í
<br> 1.se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do návrhu rozpočtu na rok 2023 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení
<br> 2.s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
<br> 3.s návrhem rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2023 a to dle závazných ukazatelů uvedených v přílohách č.2a,2b,který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:
<br> objem příjmů po konsolidaci ve výši 827 230,5 tis.Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši 1 121 917,5 tis.Kč
plánovaný schodek ve výši
<br> 294 687,0 tis.Kč
který je kryt třídou 8 - financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 797 746,9 tis.Kč a kapitálových výdajů ve výši 324 170,6 tis.Kč <.>
<br> Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2022 do roku 2023 dle bodu II.odst.1.tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2028 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> III.s c h v a l u j e
<br> 1.návrh počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy v roce 2023 příspěvkových organizací
<br> Organizace
Počet zaměstnanců
Limit prostředků na platy
<br> Ústav sociálních služeb Prahy 4
122
50 040 tis.Kč
<br> Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4
51
22 000 tis.Kč
<br>
IV.d o p o r u č u j e
<br> Zastupitelstvu městské části Praha 4
<br> schválit rozpočet na rok 2023 v předloženém znění
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5807408

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz