« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 01.12.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTOŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
popodle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(např.ID datové
schránky):2
<br> Kontakt
(e-mail,telefonní číslo)3:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI
<br> Čestné prohlášení:
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
<br> prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,a že jsem zdravotně způsobilý/á pro II.kategorii prací dle vyhlášky č.79/2013
Sb <.>,o provádění některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb <.>,o specifických zdravotních službách,(vyhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),ve znění vyhlášky č.436/2017 Sb <.>,a že jsem zdravotně
způsobilý/á pro práci v noci dle § 94 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění;
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má ...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Praha 1.prosince 2022
č.j.: 517/2022/DI-2
<br> Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb.<,>
<br> o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
<br> inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci
(dále jen „inspektor“) <.>
<br> Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr
na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze <.>
Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní
inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené
v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě
souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní
dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce
na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku
mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů
systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů
a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní
dopravě <.>
<br> Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření
mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované
místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi
v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
<br> Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení
na služební místo podle § 25 zákona <.>
<br> 1.Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu
<br> Evro...
Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTOŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
popodle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(např.ID datové
schránky):2
<br> Kontakt
(e-mail,telefonní číslo)3:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI
<br> Čestné prohlášení:
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
<br> prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,a že jsem zdravotně způsobilý/á pro II.kategorii prací dle vyhlášky č.79/2013
Sb <.>,o provádění některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb <.>,o specifických zdravotních službách,(vyhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),ve znění vyhlášky č.436/2017 Sb <.>,a že jsem zdravotně
způsobilý/á pro práci v noci dle § 94 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění;
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má ...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Praha 1.prosince 2022
č.j.: 517/2022/DI-2
<br> Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb.<,>
<br> o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
<br> inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci
(dále jen „inspektor“) <.>
<br> Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr
na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze <.>
Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní
inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené
v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě
souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní
dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce
na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku
mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů
systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů
a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní
dopravě <.>
<br> Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření
mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované
místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi
v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
<br> Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení
na služební místo podle § 25 zákona <.>
<br> 1.Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu
<br> Evro...
5
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
4
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
3
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
2
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
1
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
5
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
4
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
3
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
2
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
1
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTOŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
popodle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(např.ID datové
schránky):2
<br> Kontakt
(e-mail,telefonní číslo)3:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI
<br> Čestné prohlášení:
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
<br> prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,a že jsem zdravotně způsobilý/á pro II.kategorii prací dle vyhlášky č.79/2013
Sb <.>,o provádění některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb <.>,o specifických zdravotních službách,(vyhláška o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),ve znění vyhlášky č.436/2017 Sb <.>,a že jsem zdravotně
způsobilý/á pro práci v noci dle § 94 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění;
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má ...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Praha 1.prosince 2022
č.j.: 517/2022/DI-2
<br> Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb.<,>
<br> o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
<br> inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci
(dále jen „inspektor“) <.>
<br> Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr
na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze <.>
Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní
inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené
v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě
souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní
dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce
na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku
mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů
systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů
a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní
dopravě <.>
<br> Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření
mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované
místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi
v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
<br> Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení
na služební místo podle § 25 zákona <.>
<br> 1.Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu
<br> Evro...
5
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
4
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
3
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...
2
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 1.prosince 2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 1.prosince 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Doprava“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019978).Jedná se o služební místo zařazené v nepřetržitém,dvousměnném provozu.Činnosti na uvedeném služebním místě souvisí zejména s přijímáním oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě a s rozhodováním o zahájení šetření Drážní inspekce (práce na dispečerském pracovišti).Dalšími činnostmi jsou analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení,tvorba metodik,pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy,ani zákaz konkurence <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona <.>
Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst.1 zákona,tj.:  
je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu,který je smluv...

Načteno

edesky.cz/d/5806270

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz