« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Žádost o povolení stavby - BD Podvinný MLýn

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-142996.pdf
ÚŘADMĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9 - Vysočany
<br> SPIS.ZN.: S MCP09/142996/2022/OVÚR/Val
Č.J.: MCP09/177923/2022/OVÚR/Val
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Valentová
283 091 324
valentovah@praha9.cz
<br> DATUM: 29.11.2022 Ukl.zn.: P-3049/106/Libeň,vodní díla
<br> DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ KE ZŘÍZENÍ STAVBY VODNÍCH DĚL A
O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
<br> Společnost PT Properties I,a.s <.>,IČO 03653901,Partyzánská 1/7,170 00 Praha-Holešovice <,>
kterou zastupuje společnost LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o <.>,IČO 01994832,Perucká 2274/26 <,>
120 00 Praha-Vinohrady (dále jen "stavebník") dne 14.9.2022 podal žádost o povolení ke stavbě vodních
děl a o povolení k nakládání s vodami na pozemcích č. parc.  3049/106,3049/117,3049/118,3049/131 <,>
3049/132,v katastrálním území Libeň,navržené v rámci stavby
„BD Podvinný Mlýn – Přeložka vodovodu a dešťová kanalizace“,Praha 9 <.>
<br> Pro uvedené stavby bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 16.12.2019
pod čj. MCPO9/050304/2019/OVÚR/JR,s nabytím právní moci dne 25.5.2021 <.>
<br> Předmětem žádosti je:
A) povolení ke stavbě vodních děl:
<br>  přeložka části stávajícího vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v délce orient.22m,nový
šoupátkový uzel,výpusť vodovodu
<br>  4 vsakovací studny s kapacitním retenčním objemem
<br> B) povolení k nakládání s povrchovými vodami:
Hospodaření s dešťovými vodami bude zajištěno pomocí vsakovacích studní <.>
<br>  dešťové vody ze střechy objektů budou svedeny dešťovou kanalizací do 4 vsakovacích studní,aby
se odtok dešťových vod minimalizoval
<br>  retence dešťových vod bude vytvořena ve 4 vsakovacích studnách s celkovým retenčním objemem
systému 19,4m3
<br>  3 vsakovací studny (severní) mají navržený bezpečnostní přepad do jednotné kanalizace pro veřejnou
potřebu vedené severně od navrženého bytového domu
<br>  čtvrtá vsakovací studna (jižní) nemá navržený bezpe...

Načteno

edesky.cz/d/5806175

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz