« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr pronajmout nebytový prostor č. 103 v 1. NP objektu Boloňská 312, Praha 10 - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout nebytový prostor č. 103 v 1. NP objektu Boloňská 312, Praha 10 - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Vyvě&BHQ dne: ÍSojmuto dne: MĚSTSKÁ CAST PRAH Boloňská 478/1,Praha 1(V- ' _____t __ __ — Pofedové Počet liatu- oznamuje ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění pronajmout nebytový prostor č.103 v 1.NP budovy č.p.312,ulice Boloňská,Praha 10 - Horní Měcholupy,o celkové výměře 87,34 m2.Doba pronájmu určitá,5 let,minimální požadované nájemné ve výši 1200,00 Kč/m 2/rok.Účel využití jako ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost,v souladu s platným územním plánem hl.m.Prahy.Nabídku může podat fyzická osoba,která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES nebo,která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/1 09/ES ze dne 25.listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 1 5 (dále jen zájemce).Zájemce podá nabídku takto: Nabídka se podává v písemné formě a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,nejpozději do 30.12.2022,do 12:00 hodin,výhradně v zalepené a nepoškozené obálce,označené "Nebytový prostor č.103,Boloňská 312,Praha 10 - neotvírat".Přihláška,opatřená úředně ověřeným podpisem uchazeče,musí obsahovat jméno,příjmení,adresu,datum narození u fyzických osob,IČO u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob,sídlo uchazeče FO/PO,další kontaktní údaje (telefon,e-mailová adresa apod.),výši nabízeného nájemného za m2/rok,účel nájmu.Prohlídka: Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat dne 15.12.2022,od 11,30 do 12,00 hod <.>,případně individuálně,po dohodě s referenty odboru majetkového,Ing.Věrou Procházkovou,tel.281 003 618,vera.procházkova@prahal 5.cz a Janou Křešťákovou,tel.281 003 617,jana.krestakova@prahal5.cz.MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo záměr kdykoliv,bez udání důvodu,zrušit.Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v sou...

Načteno

edesky.cz/d/5804550

Meta

Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz