« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o umístění stavby: Elektrické přípojky k městskému mobiliáři

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1138 22 047194
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
VITP11VD_184863
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/22/047194/Št
<br> Čj.: MCP11/22/068114/OV/Št Praha,29.11.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: stepanekk@praha11.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
<br> Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
<br> stavby"),kterou dne 15.08.2022 podal a dne 04.10.2022 pod č.j.MCP11/22/057327 doplnil
<br> Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>,IČO 25672541,Dělnická 213/12,170 00,Praha 7 <,>
<br> kterou zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Školní XXXX,XXX XX,Červený Kostelec
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> „Elektrické přípojky k městskému mobiliáři“
<br> Praha,Chodov,Ke Kateřinkám
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2742 (ostatní plocha),parc.č.2760/95 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.2776/13 (ostatní...

Načteno

edesky.cz/d/5804541

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz