« Najít podobné dokumenty

Město Louny - výběrové řízení na funkci úředník(ce) úseku silničního správního, odboru dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerát
Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci
úředník(ce) úseku silničního správního,odboru dopravy
pracovní poměr na dobu neurčitou
platová třída 10
Informace na tel.415621177 u personalistky městského úřadu Jany Kožíškové nebo e-mailem na adrese j.koziskova@mulouny.cz
<br> Předpoklady:
· státní občan ČR popř.cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
<br> · minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (v technickém oboru vítáno)
<br> · způsobilost k právním úkonům
<br> · trestní a morální bezúhonnost
· znalost jednacího jazyka
Ostatní předpoklady:
· znalost příslušné legislativy
· zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
· praxe ve veřejné správě vítána
· znalost práce na PC (MS Office) a schopnost naučit se ovládat další SW (VITA atd.)
<br> · komunikační schopnosti,pečlivost,samostatnost
Popis pracovní činnosti:
· zajištění výkonu státní správy a samosprávy v uceleném oboru – vyměřování a vybírání poplatků,vydávání stanovisek nebo povolení k záboru veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Loun v souladu se zákonem č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,v platném znění a zákonem č.280/2009 Sb <.>,daňový řád v patném znění
· kontrola dodržování obecně závazné vyhlášky (o místním poplatku za užívání veřejného prostranství) a návrh opatření při jejich porušování
· uzavírání nájemních smluv a smluv o kauci souvisejících s povolením zvláštního užívání místních komunikací
· zastupování města jako vlastníka ve správních řízeních,např.územním a stavebním řízení v přidělených případech
· výkon funkce dopravního úřadu dle zákona č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,v oblasti městské autobusové dopravy (MAD),zastupuje obec ve věci dopravní obslužnosti dle zákona č.194/2010 Sb <.>,o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
· zajišťování činností související s provozováním stacionárních měřičů rychlosti
· příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
Co nabízíme:
<br> · Plat st...
souhlas se zpracováním osobních dat
Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů
Já
<br>
…………………………………… <.>
<br> bytem
<br>
…………………………………… <.>
<br> Datum narození
…………………………………… <.>
<br> Poskytuji Městu Louny,se sídlem Mírové náměstí 35 Louny,(dále jen „správci“) své osobní údaje,i některé takzvané citlivé údaje (např.údaj o státním občanství),které jsou součástí dokumentů předávaných správci.Údaje i tento souhlas poskytuji za účelem účasti ve výběrovém řízení,na základě kterého můžu být s mojí osobou uzavřen pracovní poměr <.>
Prohlašuji,že veškeré údaje,které poskytuji správci,jsou pravdivé a přesné.V případě,že dojde k jakýmkoliv změnám v údajích,které jsem správci poskytl,oznámím jejich změnu správci bez zbytečného odkladu <.>
<br> Souhlasím,aby správce údaje zpracoval,tj.shromažďoval,ukládal na nosiče dat,upravoval,vyhledával v nich,uschovával,třídil,kombinoval a používal,zveřejňoval,zpřístupňoval a předával je třetím osobám,jmenovaným členy výběrové komise a likvidoval v souladu se zákonem č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů.Správce je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném v souvislosti s účastí na výše uvedeném výběrovém řízení.Souhlasím též se zveřejněním výsledků výše uvedeného výběrového řízení na internetových stránkách správce <.>
<br> Tento souhlas mohu kdykoli odvolat a jsem vyrozuměn s tím,že odvoláním tohoto souhlasu též skončí má účast na výše uvedeném výběrovém řízení,a to nezávisle na tom,v jaké fázi se toto výběrové řízení nachází <.>
<br> Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě.Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou <.>
<br> Datum:
<br>
<br>
Podpis:
přihláška
Městský úřad Louny,Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br>
P Ř I H L Á Š K A K  V Ý B Ě R O V É M U Ř Í Z E N Í
<br> Název funkce:
Titul,jméno,příjmení:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Adresa trvalého pobytu:
Číslo občanského průkazu:
V Lounech dne
Přílohy:
<br> 1.strukturovaný životopis
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů
3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Načteno

edesky.cz/d/5804451

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz