« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikaci II. tř., ul. Fleischnerova, před č. or. 19, Brno - přesun podle výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení - 1. prosinec 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 1. 12. 2022   Sňato: 17. 12. 2022
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0579948/2022/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0523856/2022/5 TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32
<br> Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně části šesté
<br> zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci II.tř <.>,ul.Fleischnerova,před č.or.19,Brno - přesun
<br> podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního znač...
příloha
S
<br> - Změna RZ z: 2B5 6583 na RZ: 2BS 6583
<br> - Stání pro stávajícího občana
<br> po zaplacení ceny <.>
místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.FLEISCHNEROVA 19 - MK
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
ZMĚNA TABULKY U VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 02.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0413-2022
FLEISCHNEROVA 19 - MK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace a.s <.>
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> E.ŠVARNÝ
<br> ZÁŘÍ - 2022
<br> ING.J.NEŠPORE.ŠVARNÝ
<br> 13.9.2022
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> 2
1
<br>
1
9
<br>
1
7
<br>
15
<br>
13
<br>
2
0
<br>
2
2
<br>
bet <.>
<br> dl <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> IP 11c
<br> SL
<br> N
a
z
<br> a
č
á
tk
<br> u
ú
<br> s
e
k
u
<br> MIMO ZÁSOBOVÁNÍ E 13
<br> B 4
<br> IP 4b
<br> N
a
z
<br> a
č
á
tk
<br> u
ú
<br> s
e
k
u
<br> IP 11b
<br> F
le
is
<br> c
h
n
e
r
o
v
a
<br>
4,0
2,0
<br> SL
<br> IP 12
INSTALOVAT
<br> RÉSERVÉ
<...

Načteno

edesky.cz/d/5804001

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz