« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - ROZHODNUTÍ, společné územní a stavební povolení pro stavební záměr umístění a povolení stavby s názvem „Revitalizace bytového domu ulice Píškova 8,10,12, Brno-Bystrc“ - 1. prosinec 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 1. 12. 2022   Sňato: 17. 12. 2022
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc
nám.28.dubna 60,635 00 Brno tel.546 125 111 fax: 546 125 220 e-mail: podatelna@bystrc.cz IDS:6kibw39
<br>
<br> Odbor stavební
<br>
Číslo jednací: 22-17114/SU/STU e-spis
<br> Spisová značka: OST/OBC/488-22/Stu
<br> 22-08354/SU/11 e-spis
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: studena@bystrc.cz
<br>
<br> Datum: 24.11.2022
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc,Odbor stavební,jako obecný stavební úřad věcně
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu,v platném znění,(dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b)
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,v platném znění,(„správní řád“) ve společném
<br> územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení pro
<br> změnu dokončené stavby v souladu s ustanoveními§ 94l a § 94o stavebního zákona <.>
<br> Žadatelem je
<br> Bytové družstvo Píškova 8,10,12 se sídlem Píškova 588/10,635 00 Brno,IČ 078 54 790 <.>
<br> Stavebník je v řízení zastupován zplnomocněným zástupcem,kterým je
<br> HB Projekt Plus s.r.o.se sídlem Jaroslava Foglara 862/5,639 00 Brno,IČ 292 35 421 <.>
<br>
<br> Na základě výše uvedeného stavební úřad podle ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona a §
<br> 13 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
<br> stavebního řádu schvaluje a vydává
<br>
<br> společné územní a stavební povolení
<br>
<br> pro stavební záměr umístění a povolení stavby s názvem
<br> „Revitalizace bytového domu ulice Píškova 8,10,12,Brno-Bystrc“
<br> na poz.p.č.1727/24,1727/25,1727/26,1727/104,1727/105,1727/107,1727/109,6923/3 <,>
<br> 1727/110,1727/111,6920/2 k.ú.Bystrc (dále jen „stavba“) <.>
<br>
<br> Druh a účel stavby
<br> Stavba trvalá - objekt pro bydlení
<br> Předmětem stavebního záměru je revitalizace stávajícího bytového domu o třech v...
Veřejná vyhláška
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc
<br> nám.28.dubna 60,635 00 Brno tel.546 125 111 fax: 546 125 220 e-mail: podatelna@bystrc.cz IDS:6kibw39
<br> Odbor stavební
<br>
Číslo jednací: 22-17114/SU/STU e-spis
Spisová značka: OST/OBC/488-22/Stu
22-08354/SU/11 e-spis
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: studena@bystrc.cz
<br> Datum: 28.11.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc,Odbor stavební,jako obecný stavební úřad
věcně příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,v platném znění,(dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11
odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,v platném znění,(„správní řád“) a
podle Statutu města Brna v souladu s ust.§ 94m odst.2 zák.č.183/2006 Sb <.>,v platném znění
doručuje písemnosti (uvedené v tabulce Přehled písemností) účastníkům řízení veřejnou
vyhláškou <.>
Tato vyhláška společně s písemností musí být vyvěšena podle § 25 správního řádu po dobu
15 dnů na úřední desce správního orgánu,který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí
den vyvěšení a rovněž se zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení,byla-li v této lhůtě
splněna i povinnost zveřejnění písemnosti umožňující dálkový přístup <.>
<br> Přehled písemností
<br> Písemnost Žadatel Stavba Místo
Rozhodnutí - společné
územní a stavební
řízení
č.j.22-17114/SU/STU
<br>
Bytové družstvo
Píškova 8,10,12
Píškova 588/10 <,>
635 00 Brno <,>
IČ 078 54 790
<br> Stavební úpravy
bytového domu
<br> Píškova 8,10,12 <,>
Brno-Bystrc
<br>
<br>
<br> Doklad o doručení písemnosti v souladu s ust.§ 25 odst.zák.č.500/2004 Sb <.>
Vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Brno-Bystrc
dne:
<br>
<br>
razítko:
<br> Zveřejněno na www.bystrc.cz
dne:
<br>
<br>
razítko:
<br>
Razítko a podpis orgánu potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení:

Načteno

edesky.cz/d/5804000

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz