« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Záměr dle § 36, odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb., Biskupský dvůr 1154/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Biskupsky_dvur_1154.1-NP_102-5.2018_6_.JPG
rv „NĚMÝ _ “
<br> —,BLAMBÚŠUW' LNEDLCK ŠE law 25 <,>
Biskupsky_dvur_1154.1-NP_102-5.2018_5_.JPG
MAT FDH!
Biskupsky_dvur_1154.1-NP_102-5.2018_4_.JPG
)pť'iře “*
Biskupsky_dvur_1154.1-NP_102-5.2018_3_.JPG
farma
<br> čiší ' *
Biskupsky_dvur_1154.1-1.2015_003.jpg
Biskupsky_dvur_1154.1.jpg
Biskupsky_dvur_1154_1_specifikace_NJ_102.pdf
Specifikace předmětu nájmu NJ č.102
<br> Biskupský dvůr 1154/1,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> p.č.247,LV 2140
<br>
<br> Popis prostor
<br> Vlastník: SVJ,HMP – Mariánské náměstí 2/2,NM,110 00 Praha 1 – podíl 114/985
<br> k vlastnictví jednotky 102 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 695/12805 na společných částech
<br> budovy
<br> Stavební určení: nebytový prostor
<br> Poslední využití: prodejna – pekařství s občerstvením
<br> Podlaží: 1.NP
<br> Podlahová výměra: 69,50 m2
<br> Dispozice: viz samostatný plánek prostoru
<br> Vedlejší prostory: žádné
<br> Energie/služby:
<br> Plyn: ne
<br> Elektřina (ČSN 33 1500)
<br> Využití: běžná spotřeba – osvětlení,ohřev vody dle potřeby
<br>
<br> Odhadovaná výše záloh:
<br> Teplá voda: ano
<br> Studená voda: ano
<br> Vodné stočné,úklid,spol.elektřina,teplo,teplá voda – cca 8 000,00 Kč měsíčně
<br> Závady nebytové jednotky: bez zjevných závad
<br> Popis prostoru:
<br> Nebytový prostor 102 se nachází v 1.nadzemním podlaží na uvedené adrese v bytovém domě,který
<br> patří SVJ.Do NP se vchází dřevěnými dveřmi z náměstí.Výkladce i dveře jsou chráněny kovovými
<br> roletami.Celková plocha NP je 69,50 m2 a prostor se skládá ze závětří,prostoru prodejny,2x WC
<br> s předsíňkou,technické místnosti (skladu) a umývárny.Na podlaze NP je položena dlažba.V NP je
<br> světlá výmalba,v domě ústřední topení včetně teplé vody <.>
<br> NP byl naposledy využíván jako prodejna pekařství s občerstvením,celkově je v dobrém stavu <.>
<br> Nachází se v historické části města s dobrou občanskou vybaveností a výbornou dopravní obslužností
<br> – metro stanice Florenc,trasa C,B a tramvajová doprava <.>
Biskupsky_dvur_1_NJ_102_planek.pdf
er.1154/101 38,7 1112
<br> bj.1154/03 33,0 m2
<br> b.j.1154/02.40,0 m2
<br> schodiště +
<br> &
<br> +
<br> dvur
<br> Ž/Ž chodba
<br> b.j.1154/01 36,5 m2
<br> \\ŘX
<br> C.p.1154 Biskupský dvůr 1 Obec Praha Kat.území-Nové město
<br> Plán INP
<br> Bytové & nebytové jednotky a příslušenství
<br>,; společné prostory budovy
<br>.světlíky
<br> koupelny 2,40 m2
<br> WC 0,80 1132
<br> přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 38,00 m2 <.>
<br> Vybavení náležející k jednotce: vana,umyvadlo,WC,3 ks vodovodních baterií,topení ústřední,ohř.vody ústřední,sporák plynový <.>
<br> K jednotce náleží právo výhradního užívání terasy přímo přítupné z jednotky <.>
<br> K vlastníctví jednotky patří právo výlučně užívat sklepní kóji ve sklepní místnosti ve společných částech 1.PP předmětné budovy <.>
<br> K vlastnictví jednotky č.1154/26 dále patři spoluvlastnický podíl o velikosti 380/12805 na společných částech budovy,které jsou popsány pod bodem 4.tohoto prohlášeni <.>
<br> S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku,která jsou popsána pod bodem 5.tohoto prohlášení <.>
<br> Bytová jednotka č.1154/27 je byt 1+kk,v 6.NP předmětné budovy.Jednotka č.1154/27 se skládá z ' <.>
<br> pokoje č.1 11,00 rr12 předsíně 2,00 m2 kuchyňského koutu 3,00 m2 koupelny 3,00 m2 WC 1,00 m2
<br> přičemž celková plocha bytu s příslušenstvím je 20,00 rnZ <.>
<br> Vybavení náležející k jednotce: vana,umyvadlo,WC,3 ks vodovodních baterií,topení ústřední,ohřvody ústřední,sporák plynový <.>
<br> K jednotce náleží právo výhradního užívání terasy přímo přitupné z jednotky <.>
<br> K vlastnictví jednotky č.1154/27 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 200/12805 na společných částech budovy,které jsou popsány pod bodem 4.tohoto prohlášení.'
<br> S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku,která jsou popsána pod bodem 5.tohoto prohlášení <.>
<br> Nebvtová iednotka č.1154/101 je nebytový prostor v 1.NP předmětné budovy.Jednotka č.1154/101 se skládá z :
<br> prodejny 35,55 m2 šatny 1,65 m2...
Prohlaseni_navrhovatele_do_zameru_VZOR.pdf
VZOR PROHLÁŠENÍ – příloha nabídky na pronájem
<br> Označení navrhovatele (adresa,IČ nebo rok narození,zástupce):
<br> KONZUM,s.r.o <.>,IČ: 12345678,se sídlem Okurková 15,Praha 1
<br> Zastoupená jednatelem Karlem Hynkem,nar.13.1.2015
<br>
<br> Prohlášení navrhovatele
<br> prohlašuji,že souhlasím,aby městská část Praha 1 vůči mně uplatnila smluvní pokutu ve výši …….Kč
<br> v případě,že neuzavřu smlouvu poté,co městská část Praha 1 mou nabídku na pronájem nebytové
<br> jednotky č.…./… v domě č.p.….<.> k.ú.……………,…………….<.>,Praha 1,v záměru vedeného pod pořadovým
<br> číslem.<.>.<.> /…./2022/Z <.>
<br> Zároveň potvrzuji,že jsem spolu s nabídkou složil požadovanou zálohu ve výši ………… Kč <.>
<br> V případě,že mou nabídku neakceptujete,žádám Vás tímto o její bezodkladné vrácení na bankovní
<br> účet č.……………….<.> /… <.>,variabilní symbol ……….(nepovinné) <.>
<br> V Praze dne ……
<br>
<br>
<br> ……………………………… <.>
<br> Podpis oprávněné osoby
<br> Kontaktní telefon: ……………………………
<br>
<br>
<br> Pozn <.>
<br> - výše smluvní pokuty musí odpovídat výši kauce,která je v záměru požadována
<br> - kauce bude vrácena v okamžiku,kdy Rada rozhodne o výběru jiného navrhovatele,případně
<br> pokud se rozhodne záměr nevyhodnotit
Biskupsky_dvur_1.pdf
Pořadové číslo: 125/12/2022/Z Odbor technické a majetkové správy
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Úřad městské části,Vodičkova 18,115 68 PRAHA 1 — Nové Město
<br> Doba vyvěšení: od 01.12.2022 do 02.01.2023
<br> Ulice: Biskupský dvůr č.p.: 1154 č.o.: l k.u.Nové Město,Praha 1
<br> Záměr podle 5 36,odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru,a to za účelem zajištění občanské vybavenosti
<br> nebytová jednotka číslo 1154/ 102 v l.nadzemním podlaží domu,výměra cca 69,5 m2,původní účel nájmu: prodejna s pekařskými výrobky,lahůdkami,cukrářskými výrobky,občerstvení,nájemní smlouva na dobu neurčitou,podmínka složení kauce ve výši 20.000 Kč
<br> (usnesení číslo UR22_1297 ze 25.10.2022)
<br> Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny,číslo účtu: 150017—2000727399/0800,variabilní symbol: 8211542201,specifický symbol IC
<br> Městská část Praha 1 bude posuzovat jen nabídky,které budou zaručený složenou vratnou kaucí ve výši 20.000 Kč a prohlášením navrhovatele,že souhlasí s paušální náhradou škody ve výši 20.000 Kč pro případ,že po akceptaci nabídky ze strany městské části nedojde do 30 dnů k podpisu nájemní smlouvy ze strany navrhovatele <.>
<br> registrace zájemců na prohlídky rt „_ u
<br> / -j._l '
<br>.v.\ \\ __ _ „_ ye'doucí odboru technické “\r.<.> _.Vl —.f,' Í,““““ a XXX etkove spravy
<br> Uřadu MČ Praha ]
<br> Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž),je nutné podat nejpozději do 03.01.2023 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1,Vodičkova 18,Praha 1,a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZAMĚR — NEOTVIRAT <.>
usneseni.pdf
Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ
<br> 36.5chůze
<br> číslo UR22__1297 ze dne 25.10.2022
<br> Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p.1154,k.ú.Nové Město,Biskupský dvůr 1,Praha 1 - dohoda
<br> Rada městské části
<br> 1.bere na vědomí
<br> žádost stávajícího nájemce o ukončení nájmu nebytové jednotky Číslo 1154/102 v 1.nadzemním podlaží domu č.p.1154,k.u.Nové Město,Biskupský dvůr 1,Praha 1,a to ke dni 31.12.2022
<br> 2.schvaluje
<br> dohodu o skončení nájmu nebytové jednotky Číslo 1154/102 o výměře cca 69,5 m2 v 1.nadzemním podlaží domu Č.p.1154,k.ú.Nové Město,Biskupský dvůr 1,Praha 1,nájemce: Pekařství Moravec,s.ro <.>,IČ: 26694450,účel nájmu: prodejna s pekařskýmí výrobky,lahůdkami,cukrářsklýml výrobky,občerstvení,a to ke dni 31.12.2022
<br> 3.ukládá
<br> uzavřít dohodu v souladu s bodem 2) tohoto usnesení
<br> 3.1 Zodpovídá: Ing.XXXX XXXXX,Termín: XX.XX.XXXX starosta MČ Pl
<br> 4.schvaluje
<br> záměr podle 5 36,odst.(1) zákona Čís.131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru,a to za účelem zajištění občanské vybavenosti:
<br> Č.p.1154,k.u.Nové Město,Biskupský dvůr 1,Praha 1
<br> nebytová jednotka číslo 1154/102 v 1.nadzemním podlažío domu,výměra cca 69,5 m2,původní účel nájmu: prodejna s pekařskými výrobky,lahůdkami,cukrářskými výrobky,občerstvení,nájemní smlouva na dobu neurčitou,podmínka složení kauce ve výši 20.000 Kč
<br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č.2016/679 (GDPR) a další platnou právni úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>

Načteno

edesky.cz/d/5803891

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz