« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Regionální surovinová politika KK - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Regionální surovinová politika KK - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE anBaRz'lvamiHaPRosmEniA 251433er
<br> Dle rozdělovníku
<br> L _1 Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary KK/5600/ZZ/22-2 Mgr.Benešová / 571 2.11.2022
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.— aháiení zjišťovacího řízení ke koncepci
<br> Jako příslušný úřad Vám zasíláme informaci o oznámení podle přílohy č.7 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),koncepce „Regionální surovinová politika Karlovarského kraje“ podle 5 lOc odst.2 zákona asdělujeme Vám,že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle 5 10d zákona <.>
<br> Města a obce jako dotčené územní samosprávné celky,žádáme ve smyslu 5 16 odst.2 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kde je možné do oznámení nahlížet,na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s 5 16 odst.2 zákona o neprodleně zaslání písemného vyrozumění 0 dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce.Toto vyrozumění může být zasláno elektronicky na emailovou adresu: gabriela.benesova©kr-karlovarsky.cz <.>
<br> Podle 5 lOc odst.3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Karlovarského kraje (tj.do 23.11.2022).K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <.>
<br> Současně žádáme,aby případné vyjádření obsahovalo i doporučení,na které aspekty zpracovávané aposuzované koncepce,složky životního prostředí a jejich parametry,vlivy na životní prostředí aveřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit a zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce,lišící se svými vlivy na životní prostředí,které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení <.>
<br> Do oznámení koncepce včetně pří...

Načteno

edesky.cz/d/5803475


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz