« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 30.11.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost ve formátu pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Praha 30.listopadu 2022
č.j.: 515/2022/DI-2
<br> Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní
<br> službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
<br> inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen
„inspektor – právník“) <.>
<br> Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební
poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby
„Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“ <,>
s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení
Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987) <.>
Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního
výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce <.>
Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností
a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění
dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
<br> Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření
mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované
místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi
v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním
místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“1 <.>
Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci
k vyúčtování <.>
<br> Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního...
Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTOŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
popodle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(např.ID datové
schránky):2
<br> Kontakt
(e-mail,telefonní číslo)3:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI
<br> Čestné prohlášení:
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
<br> prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,resp.že jsem zdravotně způsobilý/á dle § 1 odst.1 písm.c) a § 2 písm.b) bod 1
vyhlášky č.101/1995 Sb <.>,kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má svéprávnost nebyla soudem omezena,a způsobilý/á k právním úkonům <.>
<br> prohlašuji,že jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“ <.>
<br> Seznam příloh žádosti:
Výpi...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Praha 30.listopadu 2022
č.j.: 515/2022/DI-2
<br> Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní
<br> službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
<br> inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen
„inspektor – právník“) <.>
<br> Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební
poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby
„Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“ <,>
s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení
Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987) <.>
Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního
výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce <.>
Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností
a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění
dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
<br> Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření
mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované
místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi
v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním
místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“1 <.>
Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci
k vyúčtování <.>
<br> Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního...
7
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
6
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
5
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
4
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
3
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
2
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
1
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
7
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
6
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
5
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
4
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
3
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
2
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
1
Ministerstvo dopravy ČR - MinisterstvoOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Praha 30.11.2022
Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen „inspektor – právník“) <.>
Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby „Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“,s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987).Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce.Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy.S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“ 1.Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování <.>
Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 ...
Žádost ve formátu pdf
Ústřední inspektorát
<br> Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1
<br> ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTOŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
popodle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
<br> Údaje o žadateli:
Jméno(a),Příjmení a
Titul(y) před,za jménem:
<br> Datum narození:
(D.M.RRRR)
<br> Adresa trvalého pobytu1:
(ulice,č.p <.>,PSČ,obec <,>
stát)
<br> Adresa pro doručování
(např.ID datové
schránky):2
<br> Kontakt
(e-mail,telefonní číslo)3:
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:
inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI
<br> Čestné prohlášení:
prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.a) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem státním
občanem ČR,resp.členského státu EU nebo státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.e) a § 26 odst.2 zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
<br> prohlašuji,na základě znalosti svého zdravotního stavu,že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst.1 písm.f) zákona č <.>
234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,resp.že jsem zdravotně způsobilý/á dle § 1 odst.1 písm.c) a § 2 písm.b) bod 1
vyhlášky č.101/1995 Sb <.>,kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> prohlašuji,v návaznosti na § 25 odst.1 písm.c) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,v platném znění,s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,že jsem plně svéprávný/á,resp.že
má svéprávnost nebyla soudem omezena,a způsobilý/á k právním úkonům <.>
<br> prohlašuji,že jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny „B“ <.>
<br> Seznam příloh žádosti:
Výpi...
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Praha 30.listopadu 2022
č.j.: 515/2022/DI-2
<br> Generální inspektor Drážní inspekce <,>
jako služební orgán podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní
<br> službě,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 výběrové řízení na služební místo
<br> inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (dále jen
„inspektor – právník“) <.>
<br> Služební poměr na služebním místě inspektor – právník je stanoven jako služební
poměr na dobu určitou (na dobu mateřské a rodičovské dovolené) v oborech služby
„Doprava“,„Legislativa a právní činnost“ a „Archivnictví a spisová služba“ <,>
s místem výkonu služby v Praze.Služební místo je zařazeno v oddělení
Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019987) <.>
Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na provádění komplexního
výkonu Drážní inspekce,včetně stanovování její celostátní metodiky a koncepce <.>
Dále jsou zaměřeny na vykonávání dílčích legislativních prací,právních činností
a přípravu právních předpisů po obsahové a formální stránce,a také na provádění
dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení) <.>
<br> Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1.2.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření
mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované
místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi
v souladu s příslušnými právními předpisy ani zákaz konkurence.Na služebním
místě je stanoven jiný odborný požadavek,a to řidičský průkaz skupiny „B“1 <.>
Na služebním místě jsou vykonávány činnosti,pro jejichž výkon je nezbytné uzavření
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci
k vyúčtování <.>
<br> Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního...

Načteno

edesky.cz/d/5803156

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz