« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP - Vlčnovská 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - Vlčnovská 7
537_—
<br> „afinitní mEsm štírů celodenní ; Městská čast Brno-Vinohrady i
<br> ' uŠlf' '1i\„££„ďJÁQÉL 5M— \:íJr-llnl
<br>.<.>.i Maglstratmesta Brna )a
<br> l
<br> :
<br> ! Odbordopraw c- 662 ___—i _ |“.<.> í.<.> :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ukládacíznak ! č-J-: MMB/osrszosfzozzmso VYŘIZUJE: lng.XXXXXXXXX XXXXXXX BrnoXX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 54ODIOD/MM3056062820224 TELJE-MNL: 542 174131ihedlova.jaroslava©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: „251 M - „10 1.1/
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení & sejmutí : úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dálejen MMB OD),jako věcné a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361l2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu")! na základě proiednání dle % 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle % 7? odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,vedené pod č.j.: KRPB-241356-2/ČJ-2022-0602Dl,v kontextu čj.: KRPB-145686-1/ČJ-2021- 0602D| ze dne 24.11.2022 v souladu s ustanovením % 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a následně části seste zákona číslo 50012004 Sb.<.> správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovi přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci Ill.tř <.>,ul.Vlčnovská,před č.or.7,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení ie platné pouze tako saučást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace;
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
...

Načteno

edesky.cz/d/5803077

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz