« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP - Vlčnovská 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - Vlčnovská 7
„„ii'utiiaitiháš'šští ŠHÍDŠ císlo'ígBÉTnT '
<br> Magistrát města Brna „ \iiěstská častBrno—Vinohrady j Odbor dopravy.JcSanilegďf/jjš-ÍL ? Wl“ "WE _
<br> la.<.> GML ___—__
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.tíkiádaci znak \ || 51,1 jí;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> C.J.: MM310579587i2022íHED VYŘÍZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: BADO/OD/MM8/0530873í2022í4 TEL-!E-MAIL'- 542 174 131lhedlovajaroslava©bmo.oz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> VyVěšeno dne: of? // „(O/Žíly
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí : úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD).jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě projednání dle š 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,vedené pod č.j.: KRPB—241351-2/ČJ-2022-0602Dl,v kontextu čj.: KRPB-145686—1IČJ-2021- 060201 ze dne 24.11.2022 v souladu s ustanovením & TT odst.5 zákona o silničním prevozu a g 171 a následně části seste zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci Ill.tř <.>,ui.Vlčnovská,před č.or.7,Brno,podie výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunik...

Načteno

edesky.cz/d/5803075

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz