« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Rozhodnutí o povolení výjimky pro stavbu "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Domy H6 a H7 a infrastruktura" při ul. Kardausova, Praha - Dolní Měcholupy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o povolení výjimky pro stavbu "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Domy H6 a H7 a infrastruktura" při ul. Kardausova, Praha - Dolní Měcholupy
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! PRAHA « Výv&teno dne: &)■ Sejmuto dne: PO ý MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ Městská část Praha 15 VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: ÚMČ P15 59192/2022/OST/PDo NAŠE ZN.: 05947 1/202 1/OST/PDo VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX FAX: XXX XXX XXX E-MAIL: Petra.Dohnalova@prahal 5,cz DATUM: 30.11.2022 VE STEJNÉ LHŮTĚ VYVĚŠENO I ELEKTRONICKY DLEROZDĚLOVNÍKťf'’"' ! " a,e l i í,- H ROZHODNUTÍ Výroková část: Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - Horní Měcholupy,jako stavební úřad příslušný podle §13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 13.12,2021 podal a dne 10.10.2022 naposledy doplnila Společnost Reál 2 a.s <.>,IČO 27897206,Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové Město,kterou zastupuje FINEP CZ a.s <.>,IČO 26503387,Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha-Nové Město (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení I.podle § 169 odst.3 stavebního zákona povo lu je výjimku z ustanovení § 29 odst.2 nařízení č.10/2016 Sb.hl.m.Prahy,kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze pro stavbu nazvanou: "OBYTNÁ ZÓNA ŠTĚRBOHOLY - DOLNÍ MĚCHOLUPY - Domy H6 a H7 a infrastruktura" při ul.Kardausova,Praha-Dolní Měcholupy (dále jen "stavba") na pozemcích pare.č.584/3 (ostatní plocha),pare.č.584/16 (orná půda),pare.č.584/585 (orná půda),pare.č.584/602 (orná půda),v katastrálním území Dolní Měcholupy.Výjimka spočívá v: snížení odstupové vzdálenosti mezi navrhovanou stavbou a hranicí pozemku pare.Č.584/61 v k.ú.Dolní Měcholupy z požadovaných 3,0 m na 0,7 m....

Načteno

edesky.cz/d/5802937

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz