« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Murgašova, Jitka Křenková, INV - nový

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Murgasova_Jitka_Krenkova_INV.pdf
30.11.2022
<br> kř-I-říÍA'JLÍ'mó <.>,KFR,t.<.> - &% 0413,*!
<br> Souhlasné stanovisko Wed-21.13:.: „„z/.<.>.í; 3525 odst 1 & Gb),zak <.>
<br> VG '— myf—iu
<br> I'KXL.SKB.|ór'H—u or:—01h: 315140 og P,:
<br> ph'.:“ <.>
<br> Dne! J „' _ '\I'i- “M,L
<br> 3G --\1 2022“
<br> ze dne
<br> č <.>,? /ššG 705/4910 ÍCDŽPBD/kv2„ ],cia/JJ „till:-(22221 <,>
Vyhlaska_Murgasova_Jitka_Krenkova_2AC0584_novy_-_INV_070_r._22.pdf
XXXXX XXXXXXXX
<br> Murgašova XXXX/X
<br> XXX XX Praha X - Krč
<br> nar.11.05.1946
<br>
Č.j.: P4/536109/22/OŽPAD/KUB - INV 070/22 V Praze: 30.11.2022
Vyřizuje: XXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y - s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y
<br> p r o v o z u n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h v P r a z e 4
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.b) a § 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m <.>
<br> Prahy – odboru služby dopravní policie,č.j.: KRPA- 384077 - 1/ČJ-2022-0000DŽ,ze dne 30.11.2022
<br>
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikaci na Praze 4 v ulici Murgašova při výjezdu
<br> z otočky komunikace před domem č.1275/1 podélné stání – dle přiložené situace.Jedná se o:
<br>
a) svislé dopravní značení IP 12 s parkovacím znakem O7 a SPZ/RZ: 2AC 0584
<br>
b) vodorovné dopravní značení V 10 f,bude provedeno na náklady žadatele
<br>
Termín: od 01.01.2023 – do doby platnosti rozhodnutí,pokud není vydáno rozhodnutí o
<br> prodloužení
<br>
<br>
O d ů v o d n ě n í
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích na základě návrhu žadatele z důvodu realizace parkovacího místa pro osobní vozidlo
<br> osoby těžce tělesně postižené.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá
<br> opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br>
Poučení : Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
Toto stanovení je součástí rozhodnutí č....

Načteno

edesky.cz/d/5802925

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz