« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Řízení o odstranění reklamních plachet z objektu Wilsonova 301/10, Praha 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2174078_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje /te l.:
<br> 15.11.2022 Mgr.MiroslavHons
<br> Č.j.: 236 002 315
<br> MHMP 2174078/2022 P oče t lis tů/př íloh : 1/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2150461/2022 22.11.2022
<br> Poskytnutí informací dle zákonač.106/1999 Sb <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst.1 zákona č.106/1999
<br> Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdrže l
<br> dne 15.11.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) <.>
<br> V žádosti uvádíte,že požadujete sdělení,v jaké fázi se nachází řízení o odstranění reklamních
<br> plachet z objektu Wilsonova 301/10,Praha 2 a k jakým úředním úkonům v rámci řízení,o jehož
<br> zahájení jsme Vás informovali dne 13.06.2022,doposud došlo <.>
<br> V souladu s ustanovením § 14 odst.5 písm.d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované
<br> informace,a to následovně:
<br> Řízení týkající se předmětných plachet na výše uvedené adrese bylo zahájeno dne 24.05.2022,a
<br> to doručením příkazu,proti němuž obviněná podala dne 01.06.2022 odpor.Zároveň s podáním
<br> odporu obviněná vznesla námitku systémové podjatosti.Dne 16.06.2022 byla tato námitka
<br> postoupena nadřízenému správnímu orgánu.Další úkony v řízení již ze strany správního orgánu
<br> učiněny nebyly,neboť další postup v tomto řízení je závislý na rozhodnutí nadřízeného správního
<br> orgánu v otázce systémové podjatosti,které dosud nebylo učiněno <.>
<br> Mgr.Pave l Štefaňák
ředitel odboru živnostenského a občanskosprávního
Magistrátu hlavního města Prahy
Podepsáno elektronicky
<br> HLAVNÍMĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávní
<br> Oddělení kontrolně metodické
<br> *MHMPXPK5E61S*
MHMPXPK5E61S
<br> Elektronický podpis - 23.11.2022
<br> Ce...

Načteno

edesky.cz/d/5802687

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz