« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Návrh DZ Wilsonova - Hlávkův most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Wilsonova, potvrzená situace.pdf
\!
<br> Těsn nel
<br> & »
<br> É
<br> HIa'v ov most
<br> iii:
<br> na tra stožár
<br> SNÍŽENÍ o
<br> m
<br> /,\\\ \
<br> /
<br> V2b (1,5/1 <,>
<br>,25)
<br> []
<br> D
<br> Diamond Point
<br> D
<br> =
<br> Wilsonova
<br> išiě w „
<br> 0
<br> i i i i
<br> P ZDa na Ř/O (zm
<br> ii H „ i B ii
<br> P eské republiky ieiství policie hi.m.Prahy ŘJ: Odbor „žby (ic-pravni pciíoie ' ',<.> J'Jy“
<br> 1.40 _!3 Praha Í“f."*:*;“zš“'_'—ZÍ'.1'—,='Č.? _ ir -
<br> Č.j.(5636199 <.>,( 2552-20 ŽZ-OO'JUDŽ Dne: plk.Mgr.J'ř' D už k
<br> a 41- 2022 vedoucí 2211355 Bc <.>
<br> ZF <.>
<br> Souh sné stanovis o ve smyslů 7 _.3
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.' Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7
<br> http:/lwww.tsk-praha.cz 1
<br> H ii ii ii H
<br> |_ E G E N DA ::::::::;;:;:::: STÁVAJÍCÍ DZ
<br> Ing.XXXXXX XXXXX Čislo
<br> Ředitel úseku Vedoucí oddělení organizace dopravy:
<br> _ NOVÉ VDZ
<br> ing.XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
<br> RUŠENÉ voz martin.Měřítko:
<br> Datum:
<br> cz 1 :250/A3 1 1/2022
<br> ÚPRAVA DZ NA WILSONOVĚ
MHMPXPK6JH5T.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK6JH5T*
MHMPXPK6JH5T
<br>
<br>
<br>
<br> DLE ROZD LOVNÍKU
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXXXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2199143/2022/O4/Lj Počet listů/p íloh: 2/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2095199/2022PKD 23.11.2022
<br>
VE EJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek <.>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný silniční správní ú ad
dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecn
závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve zn ní
pozd jších p edpisů,podle ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní
pozd jších p edpisů (dále jen „správní ád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu
na pozemních komunikacích,ve zn ní pozd jších p edpisů,po projednání s dotčeným orgánem
Policie ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie <,>
Č.j.: KRPA-363694-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 10.11.2022 oznamuje
<br>
návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci Wilsonova
<br>
spočívající v dopln ní svislého dopravního značení IP20a „vyhrazený jízdní pruh“ a IP20b
„konec vyhrazeného jízdního pruhu“ a vodorovného dopravního značení V13 „šikmé
rovnob žné čáry“,V14 „jízdní pruh pro cyklisty“,V2b „podélná čára p erušovaná“,V9a
„sm rová šipka“ ...

Načteno

edesky.cz/d/5802686

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz