« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Milešov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Milešov
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 41841/2022
<br> Č.j.: ODSH 136278/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 30.listopadu 2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající v
<br>
<br> umístění přenosných dopravních značek:
<br>
<br> „A6b – Zúžená vozovka z jedné strany“,„B20a – Nejvyšší dovolená rychlost (70) (50) (30)“,„P7 – Přednost
<br> protijedoucích vozidel“,„P8 – Přednost před protijedoucími vozidly“ a „Z11h – Směrový sloupek zelený kulatý -
<br> baliseta“ na silnici č.III/25819 u mostu ev.č.25819-3 Milešov,v obou směrech,dle přílohy č.1 <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od nabytí účinnosti tohoto
<br> opatření do doby rekonstrukce daného mostu <.>
<br>
<br> Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je havarijní stav mostu ev.č.25819-3 u obce Milešov <.>
<br>
<br>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní zna...

Načteno

edesky.cz/d/5800056

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz