« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Zahájení společného řízení „Rodinný dům“, Čížkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SITUACE.pdf
ÚČEL:
<br> DATUM:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> Č.ARCHIV
<br> Č.KOPIE:
<br> Č.ARCHIV
<br> VEDOUCÍ PROJEKTU
<br> OBSAH:
<br> Místo stavby: Čížkovice
<br> Na Jarově 2424/2
130 00 Praha 3
infolinka: 777 163 465
email: info@prozi.cz
https://www.prozi.cz/
<br> Č.VÝKRESU
<br> KRESLILZODP.PROJEKTANT
<br> Přízemní rodinný dům
<br> J.ZIKA
<br> stavební projekt
<br> číslo katastru: 284/1
<br> Koordinační situace C2
<br> J.ZIKA J.ZIKA
<br> Objednavatel: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Kat.území: Čížkovice (XXX XXX)
<br> STAVBA:
<br> 02/2022
<br> 1:200
<br> Nová vodovodní přípojka
<br> Elektro přípojka
<br> Stávající vodovodní řád <,>
stávající vodovodní přípojka
<br> Stávající kanalizační přípojka <,>
stávající kanalizace v řádu
<br> -zastavěná plocha RD včetně zateplení bez kryté zastavěné části terasy a vstupu je 150,42 m2
-zastavěná plocha RD včetně zateplení a včetně kryté zastavěné části terasy a vstupu 179,97 m2
-zastavěnost pozemku (bez zpevněných ploch) je 26,04 %
-zpevněná pochozí a pojezdová plocha
(vstup,vjezd,stání,okapový chodníček,terasa) - 93,1 m2
-zastavěná + zpevněná plocha - 243,52 m2
-plocha pozemku 691 m2
-zelená plocha je pokryta z 64,76 %
<br> Nová kanalizační přípojka
<br> Přípojka dešťové kanalizace
<br> LEGENDA:
<br> Stávající dešťová kanalizace
<br> 2 <.>
<br> Nákres sítí a pozemku je pouze orientační <.>
Před započatím zemních prací
je nutno vytyčit sítě za přítomnosti jejich správců <.>
Stavba bude vytyčena geodetem jak polohopisně tak výškopisně
<br> 3.Místo a způsob napojení dle vyjádření jejich správců <.>
<br> Při souběhu a křižování inženýrských sítí nutno
dodržet ČSN 73 60 051 <.>
<br> Statistické údaje:
<br> Stávající plynovod
<br> Zpevněná pochozí a pojezdová plocha - betonová dlažba např.Best
-kraje zpevněných ploch,které nanavazují na konstrukci
budou provedeny z obrubníků například Best- Limita <,>
u převýšení např.Best- Linea ne palysáda BEST Kadent
zabetonované do betonové zavlhlé lože šířky cca 300 mm a
hloubky pod prvek 100 mm (zabetonování prvku bývá z...
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E
odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
Telefon SÚ 416 571 270 – 276,fax: 416 532 130,e-mail: stavebni.urad@meulovo.cz
<br> Telefon ÚP 416 571 277/278 Telefon Památková péče 416 571 279
<br> Č.J.:
E.Č.:
<br> 664-1441/2022
MULO 41111/2022
<br> SPISOVÁ ZN.: MULOP00886V7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TEL:
E-MAIL.:
DATUM:
<br>
416 571 276
jiri.latys@meulovo.cz
30.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kaplířova č.p.364,411 13 Třebenice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.8.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> „Rodinný dům“
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.284/1 v katastrálním území Čížkovice.Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> Rodinný dům: Bude přízemní zastřešený sedlovou střechou.Zastavěná plocha bude 120 m2,maximální
výška střechy 6,822 m (měřeno od úrovně podlahy v 1.NP).V 1.NP se bude nacházet zádveří,chodba <,>
dva pokoje,koupelna,WC,technická místnost,ložnice,obývací pokoj s kuchyňským koutem,spíž a
garáž.Vytápění bude zajištěno teplovodními krbovými kamny.Zásobováni pitnou vodou je navrženo
novou vodovodní přípojkou HDPE 32 PE 100 SDR 11 zhotovenou v rámci výstavby inženýrských sítí v
dané lokalitě a přivedenou na pozemek stavebníka.V místě ukončení přípojky bude umístěna vodoměrná
sestava ve vodoměrné šachtě.Odvedení splaškových vod je navrženo dobudováním kanalizační přípojky
PVC DN 150 mm s jejím připojením na již zbudovanou část kanalizační přípojky přivedenou na pozemek
stavebníka v rámci výstavby inženýrských sítí.Na kanalizační přípojce budou osazeny 2 revizní
kanalizační šachty.Dešťové vody z objektu a přilehlého okolí budou svedeny do akumulační jímky <,>
přepad z jímky bude zaústěný do obecni dešťové kanalizace.Napojení na elektřinu bude provedeno
...

Načteno

edesky.cz/d/5800054

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz