« Najít podobné dokumenty

Město Louny - výběrové řízení na pozici správce webových aplikací odbor kancelář úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerát
Tajemnice Městského úřadu Louny
<br> vypisuje výběrové řízení na pozici správce webových aplikací
odbor kancelář úřadu
pracovní poměr na dobu určitou
platové zařazení dle zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce a dle nař.vl.ČR
č.341/2017 Sb <.>,v platném znění – platová třída 9
<br> Informace na tel.415 621 177 u vedoucí personálního úseku Městského úřadu Louny Jany Kožíškové,nebo e-mailem na adrese j.koziskova@mulouny.cz
<br> Požadavky:
· vhodná jazyková vybavenost – výborná znalost ČJ slovem i písmem
· znalost alespoň 1 cizího jazyka (AJ,NJ)
· praxe či zkušenosti se správou obsahu webových stránek
· dobrá uživatelská znalost práce s PC + požadavek na zvládnutí konkrétní technologie
· dobré ústní i písemné vyjadřování,schopnost jasně a přesvědčivě komunikovat <,>
· schopnost zvládat zátěžové situace a dobré argumentační schopnosti
·
Pracovní náplň:
· správa webových stránek města - obsahová a vizuální (komunikace se zaměstnanci a nadřízenými) a ostatních aplikací,prostřednictvím kterých město Louny komunikuje s občany (DejTip,dotazy a odpovědi apod.)
· správa profilů na sociálních sítích
· tvorba tiskových zpráv (vydávání a publikace prohlášení)
· tvorba článků a aktualit
· budování vztahů s externími subjekty a neziskovými organizacemi,příp.koordinace
jejich akcí
· práce se zpětnou vazbou od veřejnosti
· mediální komunikace
· výkon funkce tajemnice komise pro otevřenou společnost a IT inovace
<br> Nabízíme:
· Kvalitní pracovní zázemí,pružnou pracovní dobu,5 týdnů dovolené,benefity (zejména 4 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování,příspěvky na rekreaci,kulturní a sportovní akce)
<br> Nástup 1.ledna 2023
případně dohodou
<br>
<br> P ř i h l á š k u,ve které bude uvedeno: jméno a příjmení,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo OP,datum a podpis uchazeče doplněnou přílohami:
1.strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání,odborné znalosti )
2.motivační dopis
3.ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
4.výpis z rejstří...
souhlas se zpracováním osobních dat
Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona č.101/2000 Sb.<,>
<br> o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
Já
<br>
…………………………………… <.>
<br> bytem
<br>
…………………………………… <.>
<br> Datum narození
…………………………………… <.>
<br> Poskytuji Městu Louny,se sídlem Mírové náměstí 35 Louny,(dále jen „správci“) své osobní údaje,i některé takzvané citlivé údaje (např.údaj o státním občanství),které jsou součástí dokumentů předávaných správci.Údaje i tento souhlas poskytuji za účelem účasti ve výběrovém řízení,na základě kterého můžu být s mojí osobou uzavřen pracovní poměr <.>
Prohlašuji,že veškeré údaje,které poskytuji správci,jsou pravdivé a přesné.V případě,že dojde k jakýmkoliv změnám v údajích,které jsem správci poskytl,oznámím jejich změnu správci bez zbytečného odkladu <.>
<br> Souhlasím,aby správce údaje zpracoval,tj.shromažďoval,ukládal na nosiče dat,upravoval,vyhledával v nich,uschovával,třídil,kombinoval a používal,zveřejňoval,zpřístupňoval a předával je třetím osobám,jmenovaným členy výběrové komise a likvidoval v souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.Správce je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném v souvislosti s účastí na výše uvedeném výběrovém řízení.Souhlasím též se zveřejněním výsledků výše uvedeného výběrového řízení na internetových stránkách správce <.>
<br> Tento souhlas mohu kdykoli odvolat a jsem vyrozuměn s tím,že odvoláním tohoto souhlasu též skončí má účast na výše uvedeném výběrovém řízení,a to nezávisle na tom,v jaké fázi se toto výběrové řízení nachází <.>
<br> Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě.Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou <.>
<br> Datum:
<br>
<br>
Podpis:
přihláška
Městský úřad Louny,Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br>
P Ř I H L Á Š K A K  V Ý B Ě R O V É M U Ř Í Z E N Í
<br> Název funkce:
Titul,jméno,příjmení:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Adresa trvalého pobytu:
Číslo občanského průkazu:
V Lounech dne
Přílohy:
<br> 1.strukturovaný životopis
<br> 2.výpis z evidence Rejstříku trestů
3.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Načteno

edesky.cz/d/5799965

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz