« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Masarykova, Dlouhá, v Plzni - akce I/26 Plzeň, Rokycanská, Ma

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-414956.pdf 233,38 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/414956/22
Č.J.: MMP/415907/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 29.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 28.11.2022,který podala právnická osoba STRABAG a.s.<,>
<br> IČO 60838744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha,kterou zastupuje SAFEROAD Czech
<br> Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně - Sulkov,po předchozím
<br> projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje <,>
<br> odborem služby dopravní policie č.j.KRPP-93623-2/ČJ-2022-0300DP,ze dne 23.června 2022
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> DIO – ZÚ Masarykova – 1.část,2.část
<br> místní komunikace II.třídy č.B 7001 Masarykova,v Plzni
<br> - bude osazena dopravní značka č.A15 „Práce na silnici“,před křižovatkou s Rokycanskou ulicí
– po pravé straně ve směru k Rokycanské ulici
<br>
<br> místní komunikace II.třídy č.B 6701 Dlouhá,v Plzni
<br> - bude osazena dopravní značka č.A15 „Práce na silnici“,před křižovatkou s Rokycanskou ulicí
– po pravé straně ve směru k Rokycanské ulici
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy č.D 6901 Rokycanská,v Plzni
<br> - bude uzavřeno místo pro přecházení před křižovatkou ulic Rokycanská x Masarykova x
<br> Dlouhá - ve směru jízdy do centra města
<br>
<br> z důvodu: akce „I/26 Plzeň,Rokycanská,úsek Masarykova - vjezd Gambrinus“
<br> v termínu: od 6.12...
DIO_Dlouha_Masarykova_Rokycanska.pdf 971,45 kB
3 N “
<br> __mN WWW:—*
<br> STANOVENO dne: 2%.M.20% ČszH nga\f22_
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy © \ %
<br> Pouch casus REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVI POLICIE nasazeno nws
<br> man swzuv nm.-mmm 3m :: mm.„mm: :
<br> KRPP—93623-2/CJ-2022—0300DP
<br> 23.6.2022 „,/ ! Č Ca gw“
<br> mm <,>
<br> DOČASNÁ.NÁHRADNÍ ZASTÁVKA UNKOVÉ AUTOBUS.DOPRAVY A MHD “PIETAS'
<br> LEGENDA:
<br> [:]
<br> Oblast pracovního místa
<br> Objadnnlol: Ředitelství silnic a dálnic CR Čarčanská 2023/12,140 oo Praha ŘSD ČR Správa Plzeň
<br> Hňmzlého 37,301 00 Plzeň
<br> ) nenrras-rvl sumu: A DALNlc cn
<br> > <.>
<br> Kmslil anmcoval
<br> Zudp.prnjnkt=nx
<br> lng thek
<br> lng.Zítek
<br> mu; Plzeň - ÚMO 4
<br> " II:/".Zítek- IP projekt s.r.o.| Částkova 55 | 325 00 Plzeň —
<br> teIJfax: 377 377 855
<br> Ohladnnlal:
<br> ““: I/ZS Plzeň,Rokycanská
<br> ŘSD ČR.Správa Plzeň
<br> Masarykova - vjezd Gambrinus 180 - Přechodné dopravn! značenl- DlO
<br> 6 A4 09/2021 PDPS 02-21
<br> 1 : 500
<br> anm Datum
<br> Úcol
<br> člzla zakálky mmm
<br> obsah:
<br> DlO - ZÚ - Masarykova
<br> z.část
<br> Clulo výkrvzu Člulu kupu:
<br> 3
<br> STANOVENO dne: La.)A A 9922.ČJ: m?l Hamem 02 <,>
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy © \
<br> „$a
<br> FnLlclE (::st REPuaLllcv KRAJSKÉ lerslswl POLICIE Pl zsu' KÉHO KRAJE
<br> onom! Šum mmm m za Pam,mam :
<br> KRPP»93623-2/CJ-2022-0300DP 23.6.2022 ;,Cf /,<,> „ A fil
<br> MMII: mn.mm
<br> STÁVNICI ZASFÁVKA LINKOVÉ AUTOBUS.DOPRAVY
<br> S'TÁVAJlCl ZASTÁVKA MHD 'PlEI'AS'
<br> Rokycanská—_ __ [E] =—
<br> STAVBA BUDE REALZOVÁNA PO POLOVINACH.SE ZACHOVÁN'M FRÚJEZDU JEDNIM JÍZDNIM PRUHEM PM mamma <.>,budou uchovány vždy dvn ]lzanl pruhy.opravu povrchu křižovatky hura prnblhat v ramci umnmlne etapy časově omeznm na vlkerld
<br> Objadnnlolz
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčarlská 2023/12.140 00 Praha ŘSD ČR Správa Plzeň LEGENDA: Hňmaléhn 37,301 00 Plzeň
<br> [: Oblast pracovniho mista K.<.> ;lll
<br> Vypracoval lng.Zítek
<br> Zodpplojemnl HIF' Ing.Zítek
<br> Zítek - lP pr...

Načteno

edesky.cz/d/5799955

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz