« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výměna přístřešku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Českomoravská - Nádraží Libeň ZC.pdf
V; VŠEM bm Em DE žfx
<br> ;;ax/(N (ESTE/Am "
<br> ĚČE 'Dňlpo mam L
<br> $% akci avá spalečnost
<br> 190 00 Pr aha?
<br> "=—-„___30_M Stevia-A&M.<.>
<br> Dcpravnígočnik hl.m.Prahy <.>
<br> aw Sekoluvská f2/217,Vysočany
<br> % M.M;; : 1
<br> “=“—:= “=== & &=: % |=: & = :=:.: k &= k.% "h.'_—_—_=-.=.O Ct: ' v I' 11 Vystavba nesvetelnych technolog" mw Jungmanna“ Sána vo v v EIDNP '! I Pnstresky „mnm—.Hag.—nn.: 731285_Vysocany “““"" NWWKRESU: SměrFodkovářská \ ?ECHNDLDGIE.u.<.> \! HLAVNĚHO MĚSTA F3_2876_Nadra2| Liben PRAHY KRESLIL: XXX XXXXXX mm„ u: „nahou-toss Di lm kina/u u-I:HXXXXXuXmX * lTDmPllhl X E—l'l'D-lHanflÍthm :: KONTRDLOVAL Ing.XXXXX XXXX Č: tvurcu hhh “““““ onmur mamma; MERMD- L ' - 11/2522 1:25“ FORMAT WEEE“ vma- 71mm: REWE! DID ČSN EN 12899-1 00 A2 C1
MHMPXPK782EZ.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK782EZ*
MHMPXPK782EZ
<br>
<br>
<br>
<br> Technologie hlavního m sta Prahy,a.s <.>
D lnická 213/12
170 00 Praha 7
IČ: 25672541
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2217251/2022/O4/Šv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2160399/2022PKD 28.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve
zn ní pozd jších p edpisů,na základ posouzení žádosti adresáta ze dne 18.11.2022
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie Č.j.KRPA 5710-296/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 16.11.2022
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní
pozd jších p edpisů
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení a za ízení na místní komunikaci I.t ídy
Českomoravská na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Vysočany,v termínu 07.01.2023 –
22.01.2023 z důvodu provád ní vým ny p íst ešku TRAM „Nádraží Libeň“ ve sm ru do centra <,>
dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jeho realizaci:
1.Osazení p enosného dopravního značení a dopravního za ízen...

Načteno

edesky.cz/d/5799399

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz