« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Bubenské nábřeží

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

razitko 2.pdf
lí? *."=';-i ' : -_1',—'-_:_'=,(ží)íit)__R_š*QEíiiž\-WĚÉH mmmmmí A GRATH <.>
<br> Příloha číslo: ( ke syisu !%?ZIGZ/wzz
<br>.[)?—233331: 252/4w22 Piš-"kám III-RK III ?— _„ % %,VÝŠKOVÝ SYSTÉM pr SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK : DIPRO,spol.s r.o.© [ Dopravní a inženýrské projekty,projektová,inženýrská a konzultační kancelář Modřanská 11 / 1387,143 00 Praha 12 ICO 48592722 Investor: ' Technická správa komunikací Vypracoval: _,[Kontroluz T.: '.J- hl.m.Prahy,a.s.lng.ZGJIC Ing.Maruška '.„7VI1'V/162324 ro' : <.>,: 13369 3261' Prahu/1 Odp.p Jektant lng.Zajíc Zak ČISlO 20—021-02 Místo stavby: EtgthoíeŠOVice Vecřvrgjeťi- Ing.Trešl Datum vypruc.: 11/2022 Stavba:,v v,]“ Stupeň: DUSP BUBENSKÉ NABREZI,REK.KOMUNIKACE,P? číslo akce: 1000 162 Měřítkfx 1 : 250 Stavební objekt: 80104: _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Číslo přílohy: Výkres: SITUACE DZ — 2.dí1 JL G4 “* 2 ' 2
razitko 1.pdf
MAGESTRÁT
<br> I—ILAVNÍHQ MĚSTA PRAHY ODBOR POZEMNICH KOMUNIKACI A DRAH
<br> www!,„ mA.—.EHRT-hu Libť—J:
<br> 4
<br> Datum: 23,44ng PWŠW
<br> VÝŠKOVÝ SYSTÉM pr
<br> ke spisu_47'1/ZZ,2'€g/z(_„zi m.- vasa/m maz WKD—CLV Va
<br> %?,!
<br> = “u
<br>._ - „- / "| “&=—* g„íír'otipaif\5<_>)'3\_C_É'\Íiufpí W—
<br> /.———„ „ \;
<br> Jirri—.É <.>,\.|.|; KRJ/f
<br> \
<br> SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
<br>.DIPRO,spol- s r-o-© % Dopravní a inženýrské projekty,projektová,inženýrské a konzultační kancelář Modřanská 11 / 1387,143 00 Praha 12 IČO 48592722 Investor: T.LÍChnTCĚŽaĚŠÍČŠÉ.komuníkmí Vypracoval: Ing.Zajíc Kontm'a: lng.Maruška ' V | řž ' 1623 24 ' - í : 13; Bom Praha/7 Odp.prOJektont.lng.ZGjTC Zak.čslo 20—021—02 Mm my: ÍÝĚFGHOÍeŠOVace vedďŘÍktÝ“ Ing.Trešl Datum WW 11/2022 Stavba:,' Stupeň: DUSP BUBENSKÉ NABŘEŽI,REK.KOMUNIKACE,P? číslo akce: 1000 162 Měřítko: 1 1250 Stavební objekt: S0104 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Císlo přílořó Výkres: SITUACE DZ — 2.díl 1 4'2' É
Bube_104.2_Situace_DZ_2022-11-11.pdf
kolostav
<br> V8
b
<br> V8
b
<br> V1a
V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V1a
<br> V5
-0 <,>
<br> 5
<br> V1
9
<br> V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V2b-1,0/1,0-0,125
V1a
<br> V1a
<br> V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V2
b-3
<br> /1 <,>
5-0
<br>,12
5
<br> V1
a-0
<br>,12
5
<br> V2b-3
/1,5-0
<br>,125V14
<br> V14
<br> V14
<br> V14
V14
<br> V14 V14 V14
V14
<br> V14
<br> V14
<br> V14
<br> V14
<br> V14
V14V14V14
<br> V14
V14
<br> V14
<br> V14
<br> V14
<br> V14
<br> JP SMĚR ARGENTINSKÁ
<br> JP SMĚR KOMUNARDŮ
<br> JP SMĚR ARGE
NTINSKÁ
<br> JP SMĚR KOM
UNARDŮ
<br> E1
3
<br> VJE
ZD
<br> PO
VO
<br> LEN
<br> C7
a
<br> C7b
<br> IP6
IP7
<br> IP6
IP7
<br> B20b
30
<br> "30"
<br> A1b
<br> A8
<br> E8b B28
<br> E8b
B28
<br> B2
8
<br> C4
a
<br> E13
VJEZD POVOLEN
<br> Z3
<br> Z3
<br> Z3
<br> Z3
<br> C7
a
<br> C7b
<br> A8A1b
<br> B2
8
<br> B28
<br> B2
8
<br> E8
b
<br> IP1
2
<br> P RESERV
É
<br> E1
3
<br> PO
-NE
<br> 08-
06
<br> h
S P
<br> LA
TN
<br> ÝM
PA
<br> RK
OV
<br> AC
ÍM
<br> OP
RÁ
<br> VN
ĚN
<br> ÍM
<br> s
OB
<br> LA
ST
<br> 7
<br> E1
3
<br> P7
- 0
<br> 150
<br> IJ4
c
<br> B28
<br> IP12
P
<br> RESERVÉ
<br> E7b
E13
<br> 3 x TAXI
<br> B28
<br> E8e
<br> E8b
<br> E13
VJEZD POVOLEN
<br> C7a
<br> C7
b
<br> E1
3
<br> VJE
ZD
<br> PO
VO
<br> LE
N
<br> E1
3
<br> VJE
ZD
<br> PO
VO
<br> LEN
<br> C7
a
<br> C7b
E13
<br> VJEZD POVOLEN
<br> 5x protiparkovací sloupek
<br> 10
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 9
<br> 8
<br> 6
<br> 12
<br> 11
<br> 7
<br> 4 13
<br> 1
<br> V8
b
<br> V8
b
<br> V1a
<br> V2b-1,0
/1,0-0,1
<br> 25
<br> V8c
<br> V1
7
<br> V11b V11b V
5-
<br> 0,5
<br> V5
-0
<br>,25 V
19
<br> V9a
<br> V8
c
<br> V8c
<br> V9a
<br> V14
<br> V7
a
<br> V14 V14 V14 V14
<br> V14V14V14V14
V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V2b-1,0/1,0-0,125
<br> V5
-0 <,>
<br> 5
<br> V1
9
<br> V5
-0
<br>,5
<br> V1
7 V
<br> 2b
-3/
<br> 1,5
-0 <,>
<br> 12
5
<br> V5-0,5
<br> V14
<br> V19
<br> V5-0,5 V19
<br> V12a
<br> V5-0,5
V5-0,5
<br> V1a
<br> V2
b-1
<br>,5/
1,5
<br> -0 <,>
25
<br> V2b
-1,0
<br> /1,0
...
MHMPXPK73OEI.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK73OEI*
MHMPXPK73OEI
<br>
STEJNOPIS
<br>
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o <.>,zkrácen : DIPRO,spol.s r.o <.>
Mod anská 1387/11
143 00 Praha 4
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2213847/2022/O4/Vo Počet listů/p íloh: 2/2
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1722762/2022PKD 25.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané
dne 21.9.2022,se souhlasem ÚMČ Praha 7,odboru dopravy,ze dne 25.11.2022 a po projednání
s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby
dopravní policie
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Bubenské nábřeží,Argentinská
<br>
spočívající v úprav dopravního značení a za ízení na místních komunikacích v rozsahu dle
p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy –...

Načteno

edesky.cz/d/5799397

Meta

Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz