« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Mírovího Hnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mírového hnutí - podchod_d.pdf
MÍROVÉHO HNUTÍ
<br> 869/22
<br> 801/15
<br> 868/20
<br> 802/13
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> A
1
2
b
<br> B
2
0
b
<br> A
1
2
b
<br> B
2
0
a
<br> B
2
1
a
<br> S JTSK
<br> Háje
<br> PRAHA 11 (
<br> ulice Mírového hnutí
<br> DIO záboru pro opravu podchodu
<br> 1 : 500
<br> 0 25 m
DIO_Mírového_hnutí_2_etapa_SSZ.pdf
MÍROVÉHO HNUTÍ
<br> K
O
<br> BE
CN
<br> ÍM
H
<br> ÁJ
O
<br> VN
ÁM
<br> MÍROVÉHO HNUTÍ
<br> N
N
<br> 3
32
<br> 9
<br> D
U
<br> B
N
<br> O
V
<br> A
<br> NN3329
<br> NN3329
<br> N
N
<br> 3
32
<br> 9
<br> D
U
<br> B
N
<br> O
VA
<br> HEKRO
VA
<br> H
E
<br> K
R
<br> O
V
<br> A
<br> HEKROVA
HEKR
<br> OVA
<br> HEKROVA
<br> D
U
<br> B
N
<br> O
V
<br> A
<br> 1614/4
<br> 275/1
<br> 1615/6
<br> 810/21
<br> 803/11
<br> 869/22
<br> 275
<br> 811/23
<br> 812/19
<br> 868/20
<br> 805/25
<br> 818/7
<br> 815/13
<br> 808/14
<br> 814/15
<br> 816/11
<br> 819/5
<br> 822/2
<br> 823/4
<br> 809/12
<br> 851/6
<br> 852/8
853/10
<br> 813/17
<br> 817/9
<br> 821/1
<br> 820/3
<br> 826/20
<br> 827/18
<br> 5,0 m
<br> 2,0 m
<br> 15,0 m
<br> 2,0 m
<br> A
10
<br> A
6bA
<br> 15
<br> B
21
<br> a
<br> B
20
<br> a
<br> V1a (0,125) - 30 m
<br> C2c
<br> V
5
<br> (V
B
<br> )
<br> S
S
<br> Z
<br> 3
x
<br> Z
4d
<br> P
2
<br> C
4b
<br> M
ÍR
<br> O
V
<br> É
H
<br> O
H
<br> N
U
<br> T
Í x
<br> D
U
<br> B
N
<br> O
V
<br> A
O
<br> M
E
<br> Z
E
<br> N
"
<br> IP
22
<br> "
P
<br> R
Ů
<br> JE
Z
<br> D
K
<br> Ř
IŽ
<br> O
V
<br> A
T
<br> K
O
<br> U
<br> Z
4d
<br> 25 x 4 m
<br> MÍROVÉHO HNUTÍ x DUBNOVA OMEZEN"
<br> IP22 "PRŮJEZD KŘIŽOVATKOU
<br> C
4a
<br> Z
2
<br> S
S
<br> Z
(V
<br> A
)
<br> V
5
<br> IP
22 "P
<br> R
Ů
<br> JE
Z
<br> D
K
<br> Ř
IŽ
<br> O
V
<br> A
T
<br> K
O
<br> U
<br> M
ÍR
<br> O
V
<br> É
H
<br> O
H
<br> N
U
<br> T
Í x D
<br> U
B
<br> N
O
<br> V
A
<br> O
M
<br> E
Z
<br> E
N
<br> "
<br> V1a (0,125) - 30 m
<br> B
20a
<br> B
21a
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A
10
<br> Auto
bus
<br> klou
bov
<br> ý (1
8 m
<br> )
<br> S JTSK
<br> Háje
<br> PRAHA 11 (
<br> ulice Mírového hnutí
<br> DIO záboru pro opravu podchodu
<br> 1 : 600
<br> 0 25 m
MHMPXPK79U4K.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK79U4K*
MHMPXPK79U4K
<br>
<br>
<br>
<br> METROSTAV a.s <.>
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 5
IČO:00014915
<br> V zast.XXXXXXX XXX áková
IČO: XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2218559/2022/O4/Ku Počet listů/p íloh: 2/2
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2188047/2022PKD 28.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n n kterých zákonů <,>
ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171
a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní pozd jších p edpisů,na základ posouzení
žádosti adresáta ze dne 21.11.2022 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského editelství
Policie hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní pozd jších
p edpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mírového Hnutí
<br> spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení,za ízení na místní komunikaci I.t ídy Mírového
Hnutí v rámci akce – oprava mostu/podchodu P555.Akce prob hne v termínu ve směru od AO Jižní
Město na Chodov od 03.12.2022 do 16.12.2022.Tyto stavební práce si vyžádají zábor a částečnou
uzavírku jízdního pruhu v souladu s dopravn inženýrským opat ením tvo ícím p ílohu souvisejícího
stanovení p echodné úpravy provozu,která je nedílnou ...

Načteno

edesky.cz/d/5799396

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz