« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Chodovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO.pdf
PROJEKT DIO
(Dopravně Inženýrské Opatření)
<br> MÍSTO REALIZACE:
<br> Ul.Chodovská
140 00 Praha 4 - Michle
<br> TOP Znak s.r.o <.>
Starochuchelská 114/28
159 00 Praha 5
Tel.: 607 687 687
E-mail: info@topznak.cz
Web: www.topznak.cz
IČ: 06035981,DIČ: CZ06035981
<br> VYPRACOVAL:
<br> XXXX XXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> OBJEDNATEL (INVESTOR): POČET ETAP:
<br> 1
POČET VÝKRESŮ:
<br> 1
NÁZEV AKCE:
<br> POZNÁMKA:
<br> TERMÍN REALIZACE AKCE: DODAVATEL:DATUM VYPRACOVÁNÍ DIO:
<br> 23.11.2022
<br> ZÁBOR KOMUNIKACE A CHODNÍKU ZA ÚČELEM SEJMUTÍ
BETONOVÉ LAMPY V HAVARIJNÍM STAVU
<br> BPŠ - Company s.r.o <.>
tel.: 777 908 609
<br>
<br> 62,44 mm
<br> 2,4976
<br> CHODOVS
KÁ
<br> N
N
421
<br> NN3917
<br> N
N
<br> 2
7
5
9
<br> N
N
<br> 3
8
8
9
<br> N
N
71
<br> 58
<br> A15
A6b
<br> E7b
<br> A1
5 A6
<br> b E7
b
<br> A
1
5
<br> CHODCI
POZOR <,>
<br> PROCHÁZÍTE
STAVBOU!
<br> E13
<br> 1
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> P
O
<br> 3
0
m
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<,>
<br> P
O
<br> U
Ž
<br> IJT
E
<br> N
E
<br> JB
L
IŽ
<br> Š
Í
<br> P
Ř
<br> E
C
<br> H
O
<br> D
N
<br> A
D
<br> R
U
<br> H
O
<br> U
S
<br> T
R
<br> A
N
<br> U
<br> E
1
3
<br> 2
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> P
Ř
<br> I U
L
<.>
<br> C
H
<br> O
D
<br> O
V
<br> S
K
<br> Á
P
<br> O
5
<br> 0
m
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<,>
<br> P
Ř
<br> E
JD
<br> Ě
T
<br> E
N
<br> A
P
<br> R
O
<br> T
Ě
<br> JŠ
Í
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
U
<br> E
1
3
<br> 5
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> P
Ř
<br> I
U
<br> L
<.>
<br> C
H
<br> O
D
<br> O
V
<br> S
K
<br> Á
<br> P
O
<br> 2
2
0
m
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<,>
<br> P
Ř
<br> E
JD
<br> Ě
T
<br> E
<br> N
A
<br> P
R
<br> O
T
<br> Ě
JŠ
<br> Í
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
U
<br> E
1
3 4
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> P
O
<br> 1
5
0
m
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<,>
<br> P
O
<br> U
Ž
<br> IJ
T
<br> E
<br> N
E
<br> JB
L
IŽ
<br> Š
Í
<br> P
Ř
<br> E
C
<br> H
O
<br> D
<br> N
A
<br> D
R
<br> U
H
<br> O
U
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
U
<br> E
1
3 3
<br> Zábor komunikace
- autojeřáb <,>
<br> voz...
MHMPXPK6PK0R.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK6PK0R*
MHMPXPK6PK0R
<br>
<br>
<br>
<br> TOP Znak s.r.o <.>
Starochuchelská 114/28
159 00 Praha 5
IČ: 06035981
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2203128/2022/O4/Ku Počet list /p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2170319/2022PKD 28.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n n kterých zákon <,>
ve zn ní pozd jších p edpis,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171
a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní pozd jších p edpis,na základ posouzení
žádosti adresáta ze dne 20.11.2022 (dopln nou dne 23.11.2022) a po projednání s dotčeným orgánem
Policie ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní pozd jších
p edpis
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umíst ní p enosného dopravního značení,za ízení na místní komunikaci I.t ídy Chodovská
ve správním obvodu Praha 4 k.ú.Michle,z d vodu provád ní stavebních prací – Rekonstrukce lampy
ve ejného osv tlení.Stavební práce budou probíhat v termínu 03.12.2022 (náhradní termín 10.12.2022)
a vyžádají zábor a částečnou uzavírku pravého jízdního pruhu dotčené pozemní komunikace – v úseku od
k ižovatky Chodovská x výjezd z ČS PHM OMV sm rem na Spo ilov – posuvný záb...

Načteno

edesky.cz/d/5799393

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz