« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Zálesí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zalesi_havarie-horkovodu_ROPID.pdf
S
<br> \,i
đ
<br> ).1
<br> J.i.P DoPRAVillĺ zNłcrľĺĺ s.r.o <.>
Jankovava 22
'ĺ70 00 Praha7
tel./fax : 283 872 3'19-20
e-mail : info@jip-praha.cz
http://www.jip-praha.cz
<br> 11.2022VyprácovalI XXXX XXXXXXXX zpraco áno|
<br> PRAHA XUlice: zá|esĺ
<br> Ii
<br> s
<br> 1 1 26/88
<br> il
<br> 1127t86
1128184
<br> 1129t82
<br> "\,1
<br> ; <.>,<,> ^
<br>,V
<br> 1
<br>.\/ <.>
<br> lr
<br> It
<br> z.Ł
"o <,>
<br> ą J
BA
<br> ł
h
<br> 3+
<.> \,:
<br> 1:.<.>,<.> )
<br> -Ús 1122196
P \; T,;
<br> Ż
ą ),/
<br> "V.-;
<br> Ú
- lllil
<br> " <.>
i
<br> ł I Đ
I \,"
<br> ĺ")
!.<.> --
<br> )/^
<br> )
T
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
Ĺ.tl
<br> | ).<.> : l
<br> M iP19
tł
<br> t
f.<.> :i
<br> );
<br> ri
<br> I
<br> I
<br>.r:1 u
I
<br> I
<br> I.\l 1.l
<br> 1123194
1124t92
<br> 1125t90
<br> listu 1
<br> \
<br> \
<br>
<br> *P
<br> ł
<br> ńF
-?
<br> rĽrĘ
<br>
<br> tP{1w)
{-
MHMPXPK76744.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK76744*
MHMPXPK76744
<br>
<br>
<br>
<br> TSK hl.m.Prahy,a.s <.>
Odd.správy DZ
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2215793/2022/O4/Ku Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2215679/2022PKD 28.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na základ rozhodnutí
nezbytného stanovení p echodné úpravy provozu na místní komunikaci Zálesí,Pod Višňovkou
z moci ú ední a z ve ejného zájmu dne 28.11.2022
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.4 a odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu
na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu
na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Zálesí,Pod Višňovkou
spočívající v umíst ní dopravního značení a dopravního za ízení (C2b,Z2,IP19,zakrytí IP20a)
k vyznačení dopravního opat ení nutných pro plynulejší provoz vozidel BUS MHD na místních
komunikacích v rozsahu dle p iložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za
níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení a zneplatn ní dopravního značení bude provedeno v souladu s TP66 a
vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních
komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky...

Načteno

edesky.cz/d/5799392

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz