« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Stížnost na nečinnost ÚMČ Praha 17 ve věci stížnosti na uzavření vjezdu do garáží v ul. Na Chobotě, Makovského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.stížnost na nečinnost.pdf
1.odpověď na původní stížnost.pdf
MHMPXPK0R9S4.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
PracovištČ: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
<br> 1/1 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> HLAVNÍ MċSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MċSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> OddČlení si lničního správního úĜadu
<br> *MHMPXPK0R9S4*
MHMPXPK0R9S4
<br> Váš dopis zn./ze dne: VyĜizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004399
<br> MHMP-2066115/2022/O4/Kf Počet listů/pĜíloh: 1/2
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1775483/2022 16.11.2022
<br> Stížnost na nečinnost ÚMČ Praha 17 ve věci stížnosti na uzavření vjezdu do garáží
v ul.Na Chobotě,Makovského
<br> K Vaší stížnosti ze dne 29.9.2022 na nečinnost MČ Praha 17 ve vČci stížnosti ze dne 7.7.2022
na uzavĜení vjezdu do garáží v ul.Na ChobotČ,Makovského v MČ Praha 17,k.ú.ěepy,bČhem
letošního ročníku cyklistického závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France,Vám
sdČlujeme,že původní stížnost,kterou jsme obdrželi od ÚĜadu MČ Praha 17 – odboru právního
v dopise č.j.ÚMČP17 011904/2022/PO ze dne 10.8.2022,byla zdejším správním úĜadem,jenž
pĜedmČtnou uzavírku povolil,vyĜízena dopisem č.j.MHMP-1620624/2022/O4/Kf ze dne
5.9.2022,který byl na základČ anonymní povahy podání a vysokého počtu ve stížnosti
uvedených adresátů doručován veĜejnou vyhláškou prostĜednictvím úĜední desky Magistrátu
hl.m.Prahy a ÚMČ Praha 17.Kopii tohoto dopisu,jehož obsahem jsou odpovČdi k jednotlivým
bodům stížnosti ze dne 7.7.2022,Vám posíláme v pĜíloze č.1 <.>
<br> Vzhledem k vysokému počtu adresátů uvedených ve Vaší stížnosti (viz pĜíloha č.2)
a s ohledem na hospodárný postup správního orgánu bude toto sdČlení včetnČ pĜílohy ostatním
adresátům doručováno veĜejnou vyhláškou prostĜednictvím úĜední desky Magistrátu hl.m <.>
Prahy <.>
<br> DČkujeme Vám za pochopení <.>
<br> Ing.XXXX K r e j č a v.r <.>
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
<br> STEJNOPIS,za správnost vyhotovení: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Přílohy:
X.OdpovČď na...

Načteno

edesky.cz/d/5799391

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz