« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Radlická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace Radlická.pdf
„l;-aw ín 10.12-11.12.2022 (víken
<br> /-—-' \ín 17.12—18.12.basta.n-b de v provozu,pro o '.ráce budo
<br> na tríítrů ku <.>
<br> %
<br> staveniště_ mgyčggně -.5j
<br> E\
<br> t;? C[ŠSL 2
<br> L.<.>
<br> % í „ěl—ŠŠŠ J % ; ==.:- __.<.> % í ".i.<.> \ \ \
<br> gouhza=n'* " "*
<br> (:O-Í,GUA- * *
<br> * hmc Česk-3 ep bhky \ DPC íJCMe ' vi uoixcže h!.m.Pra—hl
<br> Ím Q".EČŽL
<br> ČKS-20 vk 4- "““
<br> Výstavba nesvětelných technologií Přístřešky
<br> 728641_Rad|ice
<br> mm- mmmmmmmmm m na nn Pr-h- 1 tun nwbiia Mva'I-mtu m mlh.au
<br> Nuiv vv'xnfsu:
<br> Směr Radlická F3_1936_ŠKOLA mouce
<br> KRÍSLIL:
<br> lin nasál
<br> KaNmoLovAL:
<br> u.<.>.Luboš cm
<br> “",rscnmoLomg ] HLAVNIHO MESTA
<br> mw 09/2012
<br> mcmlana ] Metly-so
<br> mass Dla
<br> mm "' "VIK č.su EN nesu
<br> 00
<br> r 1150
MHMPXPK6OP2V.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK6OP2V*
MHMPXPK6OP2V
<br>
<br>
<br>
<br> Technologie hlavního m sta Prahy,a.s <.>
D lnická 213/12
170 00 Praha 7
IČ: 25672541
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2202420/2022/O4/Jv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2096949/2022PKD 23.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Radlická,podané dne 11.11.2022,a po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské
editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Radlická
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci Radlická v rozsahu <,>
dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne
11.11.2022,č.j.: KRPA-5710-292/ČJ-2022-0000DŽ,TP 66 a ...

Načteno

edesky.cz/d/5799379

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz