« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Slezská 44

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace Slezská 44.pdf
miss— “ Policie České repŠáíQ/Y SVATO p
<br> Krajské řeťi'e'c n' poššcíehl.m.Prahy „Ím \,Odbor síL
<br> „» 14mm Š'; “7 __ ff 4 _,„.„,Ž“- Cap-„jýgžf—7 /' \ „_ : ],<,> ! Z <.>,“ ; Dne 15 fm- m pá: <.>,<,> „,<,> „,©
<br> * “* 'Š'Z z'- kpt- lng ŠimonZdvořák Al *“ “ "3-5,<.> _
<br> \,— Souhlasné stanovisko ve sm : \ 525 odst.Bc)zák.č 5.7.7 odsí.1c);ák.č
<br> “\.<.>.<.> /_ <.>
<br> * ivs—u „ „_ 20012
<br> ' 1009/ 50
<br> Legenda:
<br> Stávajlci dopravní značení Provizorní dopravni značen!
<br> E13: datum záboru
<br> Chodci pozor,prochází le stavbou
<br> Zábor pro konteiner a WC 14 x 2.1 m
<br> Podchoz! lešení 14 x 2 m Stavebni výtah 3 x 2,5 m
<br> Sloup veřejného osvěueni
<br> šš'““"“ “4%
<br> Í 1331/52
<br> 1331/32
<br> mmm Hmmm mvnu movitou:
<br> KROLAN s.r.o.tel.: 603 431 537
<br> maxim.- XXXXX XXXXX ana-mm "umu únavy mg.m mo
<br> unum
<br> =“ MAGÉSÍLRÁT.H AVNÍHD MĚSTA PRAHY „- „;
<br> *“ 05.59:
<br> _ ' ODBOR _ZEMNÍCH KOMUNIKACI A DRAH
<br> žasn-
<br> Praha 2 Vinohrady
<br> manu“ mms.anwhn Maul ADOZ Praha — dopravni značen! UA <.>
<br>.W “' "
<br> email-,mmmmmmn
<br>.| ! x.<.> l l „.<.> u __ m;:WQWQŠ.„_ „2M EEE—_— '—.<.>.<.> —.— _“ WWW Mihai—g.<.> —
<br> [ STAVBA:
<br> Slezská 1324/41 <.>
<br> „„ \ * _! a v,<,> Pnloha Čislo 4 ške SpÍSU 3' am ZÁBORSTAVBYAPODCHOZÍLEŠENIVULICI r ' ** SLEZSKÁ
<br> Tcl : 736 661 956 samu.“
<br> Wkiiíča
<br> Neu 5109: 50? 226 027 manu-memu: VAM- \ 1.08.2022 Hunů.ÚIR
<br> 1.1
<br> MHMP 25125193 /%L1__ „KB 0 4/ („ ; SITUACE o|o
<br> Datumzíban-QOTŽ- Podpis: NS » <f-
<br> _ a.! “ L'AW.<.> “.V.FL- \;
<br>,„» „ \“ „u.\; „„.unu/\)
MHMPXPK6OCLR.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK6OCLR*
MHMPXPK6OCLR
<br>
<br>
<br>
<br> KROLAN s.r.o <.>
Pod bradská 1163
25092 Šestajovice
IČ: 60472634
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2202110/2022/O4/Jv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2092448/2022PKD 23.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Slezská,podané dne 10.11.2022,a po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské
editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Slezská
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci Slezská v rozsahu <,>
dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne
16.11.2022,č.j.: KRPA-370161-1/ČJ-2022-0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/5799374

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz