« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Plzeňská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situaceR.pdf
MAGISWÁT HLAVNÍHŠ) MEWA PRAHY
<br> ODBOR POZEMNÍCH ROMUNIKACÉ A DRAIĚ
<br> MAG [STR/XT HLAYNHSU más“ mmm
<br> A MHMP-&'me'g/Žolt /pKD-04/ L
<br> Příloha číslo: ke spisu
<br> Datum: 1344-2037- Podpis:
<br> )BOR FÚZI“ M\lt'U žíUMlÍNÍř—Al'fí A DRAH
<br> _ <.>
<br> H:!uhn (mm: 4 :-;r—.p1::|;
<br> HMI" 13%0185/ Zem/“mnou _(4
<br> \
<br> _;
<br> "' *.91'31; __1 3 42- „29_21_.ř;31e*_!1'=5„_4-
<br> “\\
<br> Souhlasné stanovisko ve smyslu 9 7 odst.1 c) a 2 b),z.č.361/2000 Sb.a 525 odst.1 a 6 c),zak.č.13/1997 Sb <.>
<br> Policie České regulí š.-; Krajské ředitel: '
<br> N
<br> © Čj.KF=PA—313l/$— 4 mz mcg 2
<br> Dne-
<br>.riff.<.> M_oz'.<.>.::? Dušek 21 -11— 2022 _ vg' aci-d ru * “,“.hubKve
<br> Policie Čenké r.<.> :putv' ' ' Krajské rodit: isžx
<br> Odbor ;;luř'řvy ' _“ '
<br>.-,' paří
<br> " <.>
<br>.).-._
<br> l—Š;
<br> v.“ „"-,<.> \ :.r,prt.Ing.J „.<.> Lzzaw;
MHMPXPK6OJOZ.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK6OJOZ*
MHMPXPK6OJOZ
<br>
<br>
<br>
<br> Klatovské rybá ství a.s <.>
K Letišti 442
339 01 Klatovy
IČ: 29087911
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2202283/2022/O4/Jv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2074324/2022PKD 23.11.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Plzeňská,podané dne 8.11.2022,a po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské
editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Plzeňská
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci Plzeňská v rozsahu <,>
dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno v souladu s vyjád ením Policie
ČR,Krajského editelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne
21.11.2022,č.j.: KRPA-373614-1/ČJ-2022-0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/...

Načteno

edesky.cz/d/5799373

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz