« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1109712649_0_71564-2022_Bohdalice_-_Nesovice_od_01.12.2022_do_28.05.2023_sign.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor správních agend
<br>
<br> Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
<br> 685 01 Bučovice
<br> E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411
<br>
<br> Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací: MUB/OD-70648/2022 lab
Spisová zn.: OD-26494/2022-lab
Počet listů/příloh:
<br> Vyřizuje: Mgr.et Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon/mobil: XXX XXX XXX
E-mail: labrova@bucovice.cz
<br> Datum: 22.11.2022
<br>
<br>
<br>
Doporučeně/DS
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Bučovice,Odbor správních agend,Úsek silniční dopravy,příslušný podle § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových
komunikacích (dále jen "VPÚK"),postupem v souladu s ustanovením § 171 a následující části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě podnětu právnické osoby EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Morava,IČ:
45274924,Vídeňská 104,619 00 Brno,kterou na základě plné moci zastupuje právnická osoba
DoZBos s.r.o <.>,IČ: 29372381,XXXXXXX XXXXXX X,XXX XX Boskovice,byl dne XX.11.2022 podán
podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci; po projednání
s dotčeným orgánem dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu <,>
kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,IČ: 75151499 <,>
Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,Brněnská 7a,682 01 Vyškov ze dne 02.11.2022 pod
č.j.KRPB-228000-3/ČJ-2022-061206,z moci úřední,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a
§ 77 odst.5 a odst.6 záko...
priloha_1109712649_1_SITUACE_DIO_NESOVICE-MILONICE_2-OT_21.10.2022_kompuVKCr3.pdf
BOHDALICE
<br> KOZLANY
<br> BOHATÉ
MÁLKOVICE
<br> ŠARDIČKY
<br> KOJÁTKY
<br> ČERNČÍN
<br> VÍCEMILICE
<br> BUČOVICE
<br> NEVOJICE
<br> UHŘICE
<br> MILONICE
<br> NESOVICE
<br> LETOŠOV
<br> DOBROČKOVICE
<br> CHVALKOVICE
<br> HVĚZDLICE
<br> STARÉ
HVĚZDLICE
<br> PAVLOVICE
<br> KUČEROV
<br> IS3a
<br> 9
<br> VYŠKOV
431
<br> IS3c
<br> 5
<br> HVĚZDLICE
<br> IS3a
3 14
<br> HVĚZDLICE
<br> LITENČICE
<br> IS3c
<br> 6 15
<br> NESOVICE
<br> KORYČANY
<br> 429
<br> IS3
a
<br> 110
<br> BO
HD
<br> AL
IC
<br> E
<br> VY
ŠK
<br> OV
<br> 42
9
<br> IS3
b
<br> 61
5
<br> NE
SO
<br> VI
CE
<br> KO
RY
<br> ČA
NY
<br> 42
9
<br> IS3b
<br> 1
10
<br> BOHDALICE
<br> VYŠKOV
<br> IS3c
3
<br> N.HVĚZDLICE
<br> IS3b
1UHŘICE
<br> IS3c
1
<br> 5
<br> UHŘIC
EN.HV
<br> ĚZDLI
CE
<br> IS3
b
<br> 42
9
<br> 2
NE
<br> SO
VIC
<br> E
<br> IS3
c
<br> 42
9
<br> 7
<br> BO
HD
<br> AL
IC
<br> E
<br> IJ4b
<br> IJ4b
<br> III/
42
<br> 92
<br> III/4314
<br> III/4317
<br> III/4319
<br> III/
05
<br> 08
<br> III/42
93
<br> IZ
4a
<br> NE
SO
<br> VI
CE
<br> IZ4b
NESOVICE
<br> B2
0a
<br> 70
<br> IS
9a
<br> IS
3a
<br> 173
5
<br> SL
AV
<br> KO
V
<br> U
B <.>
<br> BR
NO
<br> 50
<br> IS
3b
<br> 39
SN
<br> OV
ÍD
<br> KY
<br> KO
RY
<br> ČA
NY
<br> 42
9
<br> IS
3c
<br> 918
BO
<br> HD
AL
<br> IC
E
<br> VY
ŠK
<br> OV
42
<br> 9
<br> IS3a18VYŠKOV
<br> IS9a
<br> 50
U
<br> H
<.> H
<br> R
AD
<br> IŠTĚ
E 50
<br> VYŠKO
V
<br> 429
KO
<br> R
YČ
<br> AN
Y
<br> 429
<br> IZ4a
NESOVICE
<br> IZ
4b
<br> NE
SO
<br> VI
CE
<br> IS3
b
<br> NE
VO
<br> JIC
E
<br> IS4a
<br> IS3c
NEVOJICE
Zám
<br> ek N
esovice 5
<br> IZ4
a
<br> BU
ČO
<br> VIC
E IS1
<br> 5a
<br> VÍ
CE
<br> MI
LIC
<br> E
<br> E1
1c
<br> IS13
<br> NESOVICE5
IZ4b
<br> BUČOVICE
<br> E11c E1
1d
<br> E11d
<br> E1
1c
<br> E11d
<br> IS1
5a
<br> BU
ČO
<br> VI
CE
<br> IS15a
<br> VÍCEMILICE
<br> IS9
a
<br> 50
BR
<br> NO
<br> E 5
0
<br> SL
AV
<br> KO
V U
<br> BR
NA
<br> ŽD
ÁN
<br> ICE
<br> 431
<br> VY
ŠK
<br> OV
<br> 431
<br> IS3
a
<br> 18
<br> VY
ŠK
<br> OV
<br> 431
<br> IS3
b
<br> 2
10 KL
<br> OB
OU
<br...
priloha_1109712649_2_SITUACE_DIO_NESOVICE-MILONICE_2-UZ_MILONICE_zimní_období_21.10.2022_komp9M3ld1.pdf
IS3b
1
<br> UHŘICE
<br> IZ4a
MILONICE
<br> IZ
4b
<br> MI
LO
NI
CE
<br> B20a
70
<br> B20a
50
<br> B20a
70
<br> B20a
50
<br> IJ4
b
<br> ZASTÁVKA
"MILONICE"
<br> IJ4b
<br> ZASTÁVKA
"MILONICE"
<br> IJ4b
<br> ZASTÁVKA
<br> "UHŘICE,ROZC.1.0"
<br> IJ4
b
<br> ZASTÁVKA
"UHŘICE,ROZC.1.0"
<br> IZ4
a
<br> MI
LO
NIC
E
<br> IZ4b
<br> MILONICE
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B20a
30
<br> B20a
30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B20a
30
<br> B20a
30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B20a
<br> 30
<br> POZOR
PROJÍŽDÍTE
STAVBOU
<br> IP22
<br> B2
0a
<br> 30
<br> A7a
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 10/2022
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br> ZIMNÍ OBDOBÍ - OBEC MILONICE_ČÁST 2
OBSAH:
<br> 1450 X 594
<br> 182/2022
<br> 4
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2021 - 0600DI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
<br> E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> LEGENDA
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> "II/XXX BOHDALICE - NESOVICE,4.STAVBA (km 6,507 - 8,449)"
<br> ZIMNÍ OBDOBÍ - OBEC MILONICE_ČÁST 2
<br> P6STOP TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - LETNÍ
OBDOBÍ
<br> PRŮJEZD STAVENIŠTĚM
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENO
V ZIMNÍM OBDOBÍ
<br> POZOR
<br> IP 22
<br> P6STO...
priloha_1109712649_3_SITUACE_DIO_NESOVICE-MILONICE_2-UZ_NESOVICE_zimní_období_21.10.2022_kompFQFHdr.pdf
IP1
9
<br> B4
<br> IZ5a
<br> IZ5b
<br> P4
<br> IJ4
b
<br> IJ4b
<br> IZ4a
NESOVICE
<br> IZ
4b
<br> NE
SO
VI
CE
<br> 50
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B20a
30
<br> B20a
30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B20a
30
<br> A7
a
<br> PO
ZO
<br> R
<br> PR
O
<br> JÍ
ŽD
<br> ÍT
E
<br> ST
AV
<br> BO
U
<br> IP
22
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 10/2022
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br> ZIMNÍ OBDOBÍ - OBEC NESOVICE_ČÁST 1OBSAH:
<br> 1155 X 297
<br> 182/2022
<br> 5
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2021 - 0600DI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
SOUHLASÍME S PDZ <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
<br> E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> LEGENDA
<br> P6STOP TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - LETNÍ
OBDOBÍ
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> PRŮJEZD STAVENIŠTĚM
<br> "II/XXX BOHDALICE - NESOVICE,4.STAVBA (km 6,507 - 8,449)"
<br> ZIMNÍ OBDOBÍ - OBEC NESOVICE_ČÁST 1
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENO
V ZIMNÍM OBDOBÍ
<br> POZOR
<br> IP 22
<br> P6STOP
<br>
Listy a pohledy
UZ_NESOVICE_zima

Načteno

edesky.cz/d/5798642

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz