« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: přístavba výtahu v dvorní části bytového domu č.p. 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-199109.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/199109/22/OST/KUBE V Praze dne 25.11.2022
<br> Č.J.: P4/535095/22/OST/KUBE
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> tel.:XXXXXXXXX,e-mail: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> Společenství vlastníků 5.května 856/58,IČO 28237641,se sídlem 5.května č.p.856/58,140 00
<br> Praha 4-Nusle,kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,se sídlem Záhřebská č.p <.>
<br> 558/6,120 00 Praha 2-Vinohrady (dále jen "stavebník") podal dne 4.5.2022 žádost o vydání společného
<br> povolení na změnu stavby:
<br>
<br> domu č.p.856 na pozemku parc.č.959 k.ú.Nusle
<br> ulice 5.května 58,Praha 4 – Nusle
<br>
<br> spočívající v přístavbě výtahu v dvorní části bytového domu a ve stavebních úpravách s tím
<br> souvisejících
<br>
<br>
<br> (dále jen "stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
<br> řízení").Žádost byla doplněna dne 20.10.2022 <.>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního
<br> zákona,ve kterém upouští v souladu s ust.§ 94m odst.3 stavebního zákona od ústního jednání,neboť
<br> jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
<br> posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.Dotčené orgány mohou uplatnit
<br> závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
<br>
<br>
<br> 20 dní od doručení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám,nebude přih...

Načteno

edesky.cz/d/5797232

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz