« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí - společné povolení (U+S)*: Změna stavby bytového domu č.p. 252 v ulici Vodárenská 3, Pra

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-142889.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/142889/22/OST/JAMU V Praze dne 22.11.2022
<br> Č.J.: P4/522865/22/OST/JAMU
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXX XXXXX
<br> tel.XXX XXX XXX,email: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
<br> řízení") posoudil podle § 94o ve spojitosti s § 96a stavebního zákona společné oznámení záměru <,>
<br> o kterém stavební úřad usnesením ze dne 2.5.2022 pod č.j.: P4/195110/22/OST/JAMU dle ust.§ 96a
<br> odst.5 stavebního zákona rozhodl,že je projedná ve společném územním a stavebním řízení,a které dne
<br> 28.3.2022 podalo
<br> Bytové družstvo Vodárenská 252,IČO 27908577,sídlem Vodárenská č.p.252/3,147 00 Praha
<br> 47,které zastupuje XXXXXX XXXX Šafránková,IČO XXXXXXXX,sídlem Alšova č.p.801/18,251 01
<br> Říčany u Prahy
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
<br> řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na změnu stavby:
<br> bytového domu č.p.252 v ulici Vodárenská 3,Praha 4 - Podolí <,>
<br> na pozemku parc.č.23 v katastrálním území Podolí spočívající v přístavbě výtahové šachty
<br> a umístění vsakovacích bloků na pozemku parc.č.23 v katastrálním území Podolí
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br>
<br>
<br> P o d m í n k y :
<br> Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
<br> 1) Stavba bude umístěna...

Načteno

edesky.cz/d/5797231

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz