« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr – „Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. 201/31 k. ú. Horní Vltavice“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) - zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný úřad
<br> podle § 22 písm.a) zákona,Vám zasílá v souladu s § 6 odst.7 zákona oznámení záměru „Vrt pro tepelné
čerpadlo V1 na pozemku parc.č.201/31 k.ú.Horní Vltavice“ zpracované podle přílohy č.3 k zákonu <.>
<br> Oznamovatelem záměru je v souladu s § 6 odst.1 zákona Ing.XXX XXXXX,Horní Vltavice XX,XXX XX Horní
<br> Vltavice v zastoupení společnosti V.H.S.H.s.r.o <.>,Ptákovická 489,386 01 Strakonice,IČ: 49060392.Sdělujeme
<br> Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Záměrem oznamovatele je vyhloubení jednoho vrtu pro tepelné čerpadlo na pozemku
<br> parcelní č.201/31 v k.ú.Horní Vltavice,za účelem vytápění a ohřevu vody pro potřeby rodinného domu <.>
<br> Obec Horní Vltavice,jako dotčený územně samosprávný celek,neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst <.>
<br> 2 zákona na úřední desce informaci o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet <.>
Doba zveřejnění je dle § 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Zároveň v souladu s tímto ustanovením obec
<br> Horní Vltavice zašle příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení
na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: tomaskova@kraj-jihocesky.cz),a to v nejkratším možném
<br> termínu <.>
<br> Veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou v souladu
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5796306


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz