« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí o zrušení změny č. 2 územního plánu Ločenice v rámci přezkumného řízení.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOČENICE V RÁMCI
PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“),jako příslušný orgán podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000Sb <.>,o krajích (krajské
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ve vazbě na ustanovení § 11 odst.1 písm.b) a § 97 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),rozhodl na základě
obdrženého podnětu k provedení přezkumného řízení podle § 174 odst.2 správního řádu ve věci Změny č.2
územního plánu Ločenice,která nabyla účinnosti dne 7.prosince 2021 (dále také jen „změny č.2 ÚP
Ločenice“) takto:
<br> opatření obecné povahy,jímž byla vydána změna č.2 ÚP Ločenice <,>
se podle § 97 odst.3 ve vazbě na § 174 odst.2 správního řádu
<br>
ruší v grafické i textové části v rozsahu:
<br>
zastavitelné plochy rekreace RV označené Z2/4 (Z23) vymezené na části pozemku p.č.1877/1
<br> v k.ú.Nesměň u Ločenic (lokalita 2.c „Čertova hráz“) <.>
<br>
<br> Krajský úřad ve vazbě na ustanovení § 99 odst.1 správního řádu stanovil,že účinky tohoto rozhodnutí
v přezkumném řízení nastávají ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí.Toto rozhodnutí nabývá účinnosti
dnem svého oznámení,tj.15.dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce orgánu,který rozhodnutí vydal
(§ 25 správního řádu) <.>
<br>
<br>
Odůvodnění:
<br>
Krajský úřad obdržel dne 11.dubna 2022 podnět fyzické osoby k přezkoumání změny č.2 ÚP Ločenice,o
jejímž vydání rozhodlo Zastupitelstvo obce Ločenice dne 29.října 2021 a která nabyla účinnosti dne 7 <.>
prosince 2021.V podnětu k provedení přezkumného řízení bylo upozorňováno zejména na a...

Načteno

edesky.cz/d/5796304

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz