« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Rozhodnutí o umístění stavby REKO EPD Zábřeh ŠU, výměna katodické ochrany VTL plynovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o umístění stavby REKO EPD Zábřeh ŠU, výměna katodické ochrany VTL plynovodu
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> VITZABVD_322400
MUZB/59062/2022/SVU
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> GasNet,s.r.o <.>
Klíšská 96
400 01 Ústí nad Labem
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/59062/2022/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.13679/2022/Tu
<br> VYŘIZUJE: Bc.Zdeňka Turková
<br> TELEFON: 583 468 258
<br> E-MAIL: zdenka.turkova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 23.11.2022
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 18.03.2022 podal
<br> GasNet,s.r.o <.>,Klíšská 96,400 01 Ústí nad Labem <,>
kterou zastupuje IGEA s.r.o <.>,Na Valše 3,702 95 Ostrava
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> Rozhodnutí o umístění stavby
REKO EPD Zábřeh ŠU,výměna katodické ochrany VTL plynovodu
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.3953/1 (ostatní plocha),parc.č.3955/1 (ostatní plocha) <,>
parc.č.3957/1 (ostatní plocha),parc.č.3958/6 (orná půda),parc.č.3958/7 (orná půda),parc.č <.>
3958/9 (orná půda),parc.č.5493/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zábřeh na Moravě <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
- Předmětem daného záměru je rekonstrukce elektrické polarizované drenáže (EPD) <.>
- EPD Zábřeh ŠU bude sloužit pro protikorozní ochranu (hlavně před účinky bludných proudů od
že...

Načteno

edesky.cz/d/5796267

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz