« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 967/103 v 1.NP domu č.p. 967 ul. Sokolovská 187, k.ú.Libeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_k_pronajmu_Sokolovska_NJ_c._967_103_VR.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
<br> oznamuje ve smyslu §36,odst.1 Zákona o hlavním městě Praze,zákona čís.131/2000 Sb.v platném znění
<br> Z Á M Ě R
na pronájem nebytové jednotky č.967/103 v 1.NP domu čp.967
<br> ul.Sokolovská 187,k.ú.Libeň,Praha 9
<br> vítězi výběrového řízení
<br>
<br> nebytová jednotka o výměře 30 m2 :
(místnost 10,1 m2,místnost 12,1 m2,chodba a WC 7,8 m2)
<br> Účel nájmu: kancelář,sklad,provozovna,vyjma hlučného provozu – nelze užívat k bydlení !
<br> Výše nájmu: min.Kč 1.500,-/m2/rok bez DPH a služeb (roční nájemné 45.000,- Kč)
<br> Doba nájmu: neurčitá
<br> Ostatní: příp.rekolaudace NP vč.zajištění výkresové dokumentace,stavebního povolení a stavebních
<br> úprav na náklady nájemce
<br> Nájemce bude povinen v den podpisu nájemní smlouvy složit kauci,která bude sloužit jako krycí
<br> položka na nájemné,a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.Tato částka bude vrácena v plné výši
<br> nejpozději do 30 dnů po skončení nájmu,a to pouze v případě,že nájemce nebude mít vůči pronajímateli
<br> žádné dluhy,vzniklé v souvislosti s nájmem nebytového prostoru <.>
<br> Zájemce o pronájem podá přihlášku s uvedením své nabídky a záměru v zalepené obálce s výrazným
<br> nápisem “neotvírat” a označené heslem “Výběrové řízení NJ č.967/103,Sokolovská 967/187,Praha
<br> 9”,do podatelny ÚMČ Praha 9,na adresu :
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> odbor správy majetku - realitní oddělení
<br> Sokolovská 14/324
<br> 180 49 Praha 9–Vysočany
<br> s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky,nejpozději do uzávěrky výběrového řízení,do
<br> posledního dne zveřejnění
<br> Doba zveřejnění: 30 dní
<br> Nabídka v zalepené obálce podaná zájemcem je závazná a musí obsahovat:
<br> 1.Jméno,případně obchodní název zájemce (včetně adresy,e-mailového a telefonního spojení)
<br> 2.Podnikatelský záměr
<br> 3.Návrh výše nájmu v Kč/m2/rok
<br> 4.Fotokopii dokladu,opravňujícího k podnikání
<br> 5.Číslo účtu u peněžního ústavu
<br> 6.Přehled předchozích podnikatelských ...

Načteno

edesky.cz/d/5795329


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz