« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Starý Hrozňatov, MUCH 117277/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

117277 grafická příloha - Starý Hrozňatov
\= \-.\ í'.<.> ('
<br> t'-o
$*
\'
CV
N
<br> (.\ \\v
{
<br> '\t
---
<br> "-4:L
r:Ť/
M
<br> c-
I
<br> J
0,Ň
\t
<br> {
<br> C!)
C{
q
<br> T
<br> C-J
<br> Í:-.-
l-
-\
<br> E
ON
<br> (Ú
<br> E
:q'-
<,> NgE
F o,r
Ě.š
<br> I
I
<br> E
<.> (E
<br> '-
<,> N
<br> :x>c{
<br> š\.šŠ{\:
<br> \--
YÝ
:5
<.> 1
\J
<br> Lr
:I
\J
<br> š
!šš.G
<br> E,N
<br> :xŽN
<br> i,viĚs rsx
<br> ti)tt,i 4lr
<br>
2022-11-28T13:29:53+0000
117277 OOP - stanovení PÚP - st. práce + uzavírka - Starý Hrozňatov
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 117277/2022 Cheb 25.11.2022
Sp.Zn.: KSÚ 10070/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/ 354 440 520
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě návrhu právnické osoby KREJČÍ VODOVODY s.r.o <.>,IČ: 095 61 781,Výhledy 65,352 01 Hazlov,na stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro označení pracovního místa v rámci zvláštního užívání
místní komunikace prováděním stavebních prací na výměně vodovodního řadu a s prováděním stavebních prací
související uzavírky provozu na místní komunikaci,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-96383/ČJ-2022-190206 ze dne 24.11.2022,v návaznosti na
ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci III.třídy C7 umístěné na p.p.č.1480/1,k.ú.Starý Hrozňatov,obec Cheb a místní komunikaci
III.třídy C3 umístěné na p.p.č.1529/7,k.ú.Starý Hrozňatov,obec Cheb - dle přiložené grafické situace dopravního
opatření <.>
<br>
Důvod: označení pracovního místa v rámci zvláštního užívání místní komunikace prováděním stavebních prací na
výměně vodovodního řadu a s prováděním stavebních prací s...

Načteno

edesky.cz/d/5793562

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz