« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - informace o počtu a místu volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace o počtu a místu volebních okrsků
Volba prezidenta 6esk6 republiky konani ve dnech 13.a 14.ledna 2023
lnformace o podtu a sidle volebnich okrsk0
<br> lnformace
o podtu a sidle volebnfch okrskt
<br> Vsouladu s ustanovenim $ 14 odst.1 pism.d) zAkonae.27512012 Sb <.>,o volb6 prezidenta republiky
<br> a o zm6n6 nekterfch z6kon0 (z5kon o volbd prezidenta republiky),ve zn6nI pozddj5ich piedpis0 <,>
informuji o podtu a sidlech volebnlch okrskfr <.>
<br> Podet okrskt: 2
<br> Sidlo volebniho okrsku 6.I Sedlice : Sedlice 6.p.19 (obecni riiad Sedlice)
<br> Sidlo volebniho okrsku 6.2 Hod6my5l : Hod6my5l 6.p.4 ( klubovna SDH HoddmySl)
<br> V Sedlici 28.11.2022
lng.Jiiieech
<br> (Jm6no,pi'rjmeni)
<br> starosta obce Sedlice

Načteno

edesky.cz/d/5791549


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz