« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 26.11.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-26910/2022-930/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-26910_2022-930_5.pdf
A 23
<br> A 23
<br> Sestava DZ bude přesunuta na
silnici I/4 před provizorní komunikaci <.>
<br> No
vá
<br> p
oz
<br> ice
<br> No
vá
<br> poz
ice
<br> Svodidlo T3 v rámci
povolení zúžení silnice I/4
(è.j.KUJCK 35336/2022)
<br> Stávající situace
povolení pøevedení provozu silnice I/4
(è.j.KUJCK 56032/2022)
<br> Akce: D3 0309/III XXXXX - ÚSILNÉ
<br> Dopravnì inženýrské opatøení
XXX XXXXXXXX - JANEV
<br> Chýnovská XXX
XXX XX Planá nad Lužnicí
<br> Provozovna Planá 85 <,>
370 01 Èeské Budìjovice
<br> tel: 777 227 534
<br> Název stavby:
<br> Vypracoval:
<br> Objednatel:
<br> Datum:
<br> Stupeò:
<br> Karel Pekaø
<br> DIVia stavební s.r.o <.>
<br> 7/2022
<br> www.janev.czJANEV dopravní znaèení
<br> Dálnice D4 Mirotice,rozšíøení
<br> Stavební objekt:
<br> 101.90 Dálnice D4 - Doèasná komunikace
<br> V4 (0,25)V1 (0,125)
<br> 70
<br> V úseku napojení provizorní
komunikace na silnici I/4 bude
svodidlo T3 demontováno <.>
<br> P
1
<br> V1 (0,125)
<br> V2b (3/1,5/0,125)
<br> V2b (1,5/1,5/0,25)
<br> V4 (0,25)
<br> V4 (0,25)
<br> V2b (3/1,5/0,125)
V13a
<br> V5
V2b (1,5/1,5/0,25) V1 (0,125)
<br> P 6
<br> B 1
<br> B
2
<br> 4
a
<br> E
1
<br> 3
- „M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
T
A
<br> V
B
<br> Y
”
<br> B
2
<br> 4
b
<br> E 13
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> E 13- „MIMO
<br> VOZIDEL STAVBY”
<br> E
1
<br> 3
-
<br> „M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
”E
1
<br> 3
-
<br> „M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
”
<br> B
1
<br> Nová pozice
<br> N
ov
<br> á
po
<br> zi
ce
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-26910/2022-930/5 <.>
<br>
Stránka 1
MD-26910_2022-930_5.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018W9E5*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-26910/2022-930/5
MD/26910/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a),§ 77 odst.4 a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
z moci úřední <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu <,>
<br> kterou se mění přechodná úprava provozu na dálnici D4 stanovená Ministerstvem dopravy
pod č.j.MD-26910/2022-930/4 dne 8.9.2022 v souvislosti s akcí „D4 Mirotice,rozšíření“ <.>
<br> Termín: 1.12.2023 – 29.1.2023
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „Dálnice D4 Mirotice <,>
rozšíření“ (Jan Nevšímal – JANEV,07/2022) s tím,že oproti přiloženému výkresu bude na
dodatkové tabulce č.E 13 „Text nebo symbol“ navržené pod dopravními značkami č.B 24a „Zákaz
odbočování vpravo“ a č.B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ uveden text „MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU“; místo svislých dopravních značek č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“
(70 km/h,50 km/h) navržených na provizorní komunikaci budou umístěny svislé dopravní značky
č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (40 km/h) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení.Toto stanovení není použitelné samostatně,ale
pouze jako součást a) příslušného rozhodnutí o předčasném užívání stavby „Dálnice D4 Mirotice <,>
rozšíření“ v rozsahu SO 101 Dálnice D4,které bude v předmětné věci pod sp.zn <.>
MD/35773/2022/910 vydávat zdejší úřad <.>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu v souladu s ustanovením
§ 77 odst.4 zákona o silničním provozu z moci...

Načteno

edesky.cz/d/5790419

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz