« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, místní komunikaci Píškova ve městě Brně podle výkresové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu záboru komunikace pro r - 25. listopad 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 25. 11. 2022   Sňato: 12. 12. 2022
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0570791/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0563595/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-233435-1/ČJ-2022-0602DI,ze dne 16.11.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci Píškova ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro revitalizaci bytových domů Píškova 8,10 a 12 (oprava střechy
<br> a výměna balkonů) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 29.11.2022 – 31.8.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> To...
příloha
2
<br> 4
<br> 6
<br> 14
<br> 8
<br> 10
<br> 12
<br> B
28
<br> E
13
<br> /T
er
<br> m
ín
<br> :/
E
<br> 13
/M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
<br> E
N
<br> ÍM
S
<br> TA
V
<br> B
Y/
<br> E
8d
<br> B
28
<br> E
13
<br> /T
er
<br> m
ín
<br> :/
E
<br> 13
/M
<br> IM
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
<br> E
N
<br> ÍM
S
<br> TA
V
<br> B
Y/
<br> E
8d
<br> Z2
<br> P
íškova
<br> P
íšk
<br> ova
<br> 7 <,>
5m
<br> x5
m
<br> zábor P.míst:37,5m2
zábor chodníku:87m2
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Píškova 8,10,12
revitalizace BD
<br> zábor P.míst a chodníku
<br> 1
<br> 220607
22.11.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
<br> č.j.: MMB /XXXX -
<br> B28-osadit 7 dní předem
<br> - DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor vozovky :
<br> zábor chodníku :
<br> B
28(5m
<br> )
E
<br> 13/Term
ín
<br> :/
E
<br> 8d
<br> B
28(5m
<br> )
E
<br> 13/Term
ín
<br> :/
E
<br> 8d
<br> B28(5m)
E13/Termín:/
E8a
<br> B28(5m)
E13/Termín:/
E8c
<br> E13- PŘÍSTUP
K DOMŮM
<br> V UZAVŘENÉM
ÚSEKU POVOLEN
<br> B30
<br> Z2
<br> IS11b
(symbol pěší)
<br> IS11b
(symbol pěší)
<br> IS11b
(symbol pěší)
<br> IS11b
<br> (sym
bol pěší)
<br> IS
11b
<br> (sym
b
<br> ol p
ěší)
<br> IS11b
(symbol pěší)
<br> IS11b
(symbol pěší)
<br> IS
11
<br> b
(s
<br> ym
b
<br> ol
p
<br> ěš
í)
<br> IS
11b
<br> (sym
b
<br> ol p
ěší)
<br> PŘÍSTUP
K DOMŮM
<br> V UZAVŘENÉM
ÚSEKU POVOLEN
<br> E
13
<br> -
<br> E13-
<br> P
Ř
<br> Í...

Načteno

edesky.cz/d/5790233

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz