« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - na pozemních komunikacích III/0191 + III/0198 Vševily, III/1761 Pročevily, III/0198 Volenice, II/176 Volenice, II/176 + MK Bubovice, II/176 Březnice, III/0191

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa (2.23 MB)
I' _:L
<br> ___/cí „.k.<.> a“,<.>,-' mu:-.<.> _,<,>.' 1) DObI'I
<br> :
<br> Mýto.f ( mečm "" " \ \\ LEGENDA
<br> HQ (nulu.- <,>
<br> Hmm wislé dopmmi značení +“
<br> WWW značení
<br> ) \.\ |.o' B\rnmrm.<.> )
<br> znam m
<br> _ __ Oba-camp :
<br> “.::“ \." ' -
<br> \.\ I._ (
<br> Na;.w " &
<br>,' fr H:“ - Bnhulm 'f' m
<br> na:,P' fr,l'umrl \ !.' !.<.> ; nn ' \ _ _.r <.>
<br> f'
<br> „* "_ „a _; m ““““—___.<.> m r',__"w-u.<.> / '
<br> Rožmitál/„3 __ __ I' pod Třemšínem “L.!;,' \- m '
<br> ('Jvl" nf.<.> i * ' TTr-íwltr' f \ ;)
<br> Jr.-mu"
<br> _ __ __ __.<.>
<br> : '—._ _-1,<.> “ ' <.>,n " ' H\"jr'žurw ' - l '
<br> | Zajmove uzemí
<br> \ '.1\.' lm Běl'
<br> \_ 5'1'-'“"“-- I' Mirovice“—
<br> \ \.: _ ' <,>
<br> Kasejowce ___._ Schváir Schválil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> *ň—L'É'.<.> _,-! ___/f Clme'vce J:: - —|
<br> „___ “___—__,k _ _._ __.<.> \\ _.__ _____'_.» nymfa W 3K značky s.r.o.' - _\ ] i _ „_ Jrrůskuvu1519,251mR|čg & __ '.<.> _|_ / erotlce %““-.4._.<.>._.<.>.<.> „ ml 420 321mm 237„wwvšklnackycz.hic©3kznazkycz ; \.<.>.“;"-HL.; _ nďna.) _- mmm minimum HL.|NZENÝ'R Firmen-u: muy—w "vama \ " w.<.>.<.> „ * u.\ „ \_ z“ \ MM._.<.> _
<br> (“nrrv „ k 1.<.>.<.> \.<.>.<.>.-._,-.__ _.'_ p čaomř: DATUM; _ i.<.>,<,> mm \ 1m
<br> \ mda-\ \ “ m '_ AKCE — *.Všavily -Volenice - Pročevily.oprava povrchu
<br> ? \ <.>
<br> f '.\ *srupesu; rm PŘILOHACISLOH
<br> __ _ _.<.>,<.>.<.> „ StEIVGJICI znacenl V rozporu PWM Zájmovámapa |K0P'EČ*5LG= ! A
<br> | Bc.-.PMPuhalová " '““"mmm' S DIO bUde zneplatněno _ 4 mwiam'- —4—*———
<br> „I'll—HIM
<br> ! U:.MNIM L mmmm * __4' ' “*N—.h“
<br> “*=— "" "'- -\'_ Chrasi
<br> Bezděkov '.\ "'
<br> pod Třemšmem “ ' Í / C.1,f.\ \
<br> Všev y ; _[v' s" \.(3.2 ; ]
<br> un "NCC,* _' <.>,-
<br> _c.3 __ - m
<br> Březnice_._\_ !
<br> Hluby mé
<br> Hudčmc ".)."
<br> (,y-nwm _ _ Š /
<br> \- Dranemce
<br> Koupě
<br> f ' „1- * Bělčice stavajici značení v rozporu s DIO bude zneplatně...
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - na pozemních komunikacích III/0191 + III/0198 Vševily, III/1761 Pročevily, III/0198 Volenice, II/176 Volenice, II/176 + MK Bubovice, II/176 Březnice, III/0191 (389.14 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 106943/2022
Číslo jednací: MeUPB 106943/2022/OSH/Vel
Datum: 23.11.2022
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
E-mail: dana.velasova@pribram.eu
Telefon: 318 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích III/0191,III/0198,III/1761 <,>
III/0198,II/176 MK Bubovice,II/176,III/0191 podané dne 27.10.2022 žadatelem 3K značky s.r.o <.>,IČO:
25056271,Jiráskova 1519/8,Říčany,251 01 Říčany u Prahy (dále jen „žadatel“),a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemních komunikacích III/0191 + III/0198 Vševily,III/1761 Pročevily,III/0198 Volenice,II/176
Volenice,II/176 + MK Bubovice,II/176 Březnice,III/0191 Hlubyně
za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.: KRPS-272891-2/ČJ-2022-011106 ze dne 10.11.2022,které je nedílnou
součástí tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: III/0191 + III/0198 Vševily,III/1761 Pročevily,III/0198 + II/176 Volenice <,>
II/176 + MK Bubovice,II/176 Březnic...

Načteno

edesky.cz/d/5788928

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz