« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 3, Stračenská 684 ve Štětí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o nájem prostoru sloužícího podnikání.pdf
MĚSTO ŠTĚTÍ,Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
IČ: 00264466,DIČ: CZ00264466
<br>
<br>
<br>
Žádost o nájem prostoru sloužícího podnikání
<br>
<br> Žádám o pronájem prostoru sloužícícho podnikání:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Na adrese:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1.Jméno a příjmení žadatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Adresa žadatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> IČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> DIČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Telefon:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Číslo účtu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
NP č. 3_Stračenská 684.pdf
MĚSTO ŠTĚTÍ,Mírové náměstí 163,411 08 Štětí
IČ: 00264466,DIČ: CZ00264466
<br>
<br>
MMěěssttoo ŠŠttěěttíí zzvveeřřeejjňňuujjee zzáámměěrr pprroonnáájjmmuu
pprroossttoorruu sslloouužžííccííhhoo ppooddnniikkáánníí čč.<.> 33,<,>
<br> vv bbuuddoovvěě čč.<.> pp.<.> 668844 ((ssttaavvbbaa oobbččaannsskkééhhoo
vvyybbaavveenníí)),<,> vv uull.<.> SSttrraaččeennsskkáá vvee ŠŠttěěttíí;;
<br> kktteerráá jjee ssoouuččáássttíí ppoozzeemmkkuu pp.<.> čč.<.> 446644//22,<,> zzaassttaavvěěnnáá pplloocchhaa aa nnááddvvoořříí,<,>
ttoo vvššee zzaappssáánnoo nnaa lliissttuu vvllaassttnniiccttvvíí 11 pprroo kkaattaassttrráállnníí úúzzeemmíí ŠŠttěěttíí II,<,>
<br> vveeddeennéémm KKaattaassttrráállnníímm úúřřaaddeemm pprroo ÚÚsstteecckkýý kkrraajj,<,> KKaattaassttrráállnníí
pprraaccoovviiššttěě LLiittoomměěřřiiccee
<br>
<br> Prostor sloužící podnikání - nebytový prostor o velikosti – 60,6 m2 <.>
<br> Nebytový prostor bude volný od 1.2.2023 a bude sloužit pouze pro lékařské
účely <.>
<br> Výše nájemného za nebytový prostor činí 1 000 Kč/m2/rok + ceny sjednané
smluvně dle skutečných nákladů <.>
<br> Zájemci o uvedený prostor si vyzvednou formulář „Žádost o nájem prostoru
sloužícího podnikání“ v kanceláři č.16,1.poschodí MěÚ ve Štětí nebo si tuto
žádost mohou stáhnout z webových stránek města: Radnice a samospráva/
formuláře a žádosti/odbor majetku a investic/ žádost o nájem prostoru
sloužícího podnikání <.>
<br> K žádosti přiložte kopii živnostenského listu nebo výpis
z živnostenského rejstříku <.>
<br>
Termín ukončení podání žádosti je 16.12.2022 <.>
<br>
Své žádosti zasílejte k rukám Ing.Šarmanové,odbor majetku a investic
MěÚ ve Štětí.Případné dotazy volejte na tel.416 859 303 nebo sdělte na e-
mailovou adresu: lucie.sarmanova@steti.cz <.>
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno: 25.11.2022
Sejmuto: 17.12.2022
<br>
<br> 2022-11-25T11:52:10+0100
Ing.XXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5788875

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz