« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: Praha 4 - Krč, Panuškova - Oprava kVN, kNN - úsek nová tra

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-026303.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/026303/22/OST/BAVA V Praze dne 23.11.2022
<br> Č.J.: P4/532205/22/OST/BAVA
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX
<br> tel: XXX XXX XXX,email: posta@prahaX.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> PREdistribuce,a.s <.>,IČO 27376516,se sídlem Svornosti č.p.3199/19a,150 00 Praha 5-Smíchov <,>
<br> kterou zastupuje KORMAK Praha s.r.o <.>,IČO 48592307,se sídlem K sokolovně č.p.667/9,104 00
<br> Praha 114 (dále jen "žadatel") podal dne 20.1.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby nazvané:
<br>
<br> „Praha 4 - Krč,Panuškova - Oprava kVN,kNN - úsek nová trasa“
<br> Praha,ul.Panuškova,Hudečkova
<br>
<br> na pozemcích parc.č.879/1,879/30,879/33,879/34,879/38,879/41,879/43,879/44 <,>
<br> 879/56,891/1,3165,3329/3,3329/4 v katastrálním území Krč,a na pozemku parc.č <.>
<br> 1853/51 v katastrálním území Podolí <.>
<br>
<br> Žádost byla doplněna podáním 522627/22 ze dne 9.11.2022.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
<br> řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br>  Pokládku kabelů VN,NN a optických kabelů na pozemcích č.prac.879/1,879/30,879/33,879/34 <,>
879/38,879/41,879/43,879/44,879/56,891/1,3165,3329/3,3329/4 v k.ú.Krč,a na pozemku parc <.>
<br> č.1853/51 v k.ú.Podolí
<br>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona všem známým
<br> účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení,ve kterém upouští v souladu s ust.§ 87
<br> odst.1) stavebního zákona od ústního jednání,neboť jsou stavebnímu úřadu dobře známy...

Načteno

edesky.cz/d/5788794

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz