« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 24.11.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-36303/2022-930/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-36303_2022-930_5.pdf
ZLINMARK DZ s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1191/55A,Slatina,627 00 Brno
<br> Technická zpráva 1
<br>
I/68 Třanovice – Nebory
DIO pro částečné zprovoznění stavby – předčasné užívání
ETAPA 1
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 1.1.Stavba
Název stavby: Dálnice D48 - I/68 Třanovice – Nebory
Druh stavby: Stavební činnost
Předmět dokumentace: RDS
<br> 1.2.Investor stavby
Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa investora: Stavbu zajišťuje: Správa Ostrava,Mojmírovců 597/5,70900 Ostrava
<br> IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
<br> 1.3.Zhotovitel dokumentace
Název: ZLINMARK DZ s.r.o.<,>
Adresa: Hviezdoslavova 1191/55A,Slatina,627 00 Brno <,>
<br> IČO : 04262701
<br> 1.4.Stupeň dokumentace
Realizační dokumentace stavby
<br> 2.ÚVOD
<br> 2.1.Všeobecně
Jedná se o částečné zprovoznění stavby „I/68 Třanovice – Nebory“ s částečným omezením na dálnici D48.Provoz po nově
vybudované silnici I/68 bude veden v režimu 1+1/0 a bude celkem 4x převáděn přes přejezdy v SDP <.>
<br> 2.1.Použité podklady
• Zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích
<br> • Zákon č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> • Vyhláška Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích (účinnost od 1.1.2016)
<br> • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
<br> • ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení
<br> • ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,Část 1: Stálé dopravní značky,včetně platné národní přílohy
<br> • TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> • TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
<br> • TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení
<br> • TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> • Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – Křižovatky,VL 6 – Vybavení pozemních komunikací,část 6.1
Svislé dopravní značky,č...
MD-36303_2022-930_5.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018VHD3*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-36303/2022-930/5
MD/36303/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO 042 62 701 <,>
se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno (dále jen „žadatel“),doručeného
dne 11.11.2022,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále
jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-204149-2/OBP-2022 ze dne 22.11.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D48 v souvislosti s akcí „I/68 Třanovice–Nebory – DIO pro částečné zprovoznění stavby
– předčasné užívání – etapa 1“ <.>
<br> Termín: 10.12.2022–31.3.2023,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „I/68 Třanovice–
Nebory – DIO pro částečné zprovoznění stavby – předčasné užívání – etapa 1“
(ZLINMARK DZ s.r.o <.>,09/2022) s tím,že oproti výkresu č.02,situace – část 1 bude dočasné
betonové svodidlo Deltabloc DB 50 SL posunuto o 1 metr blíže ke krajnici.Konkrétně se jedná
o svodidlo umístěné v km 62,480–62,300 vlevo <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustano...

Načteno

edesky.cz/d/5787595

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz