« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - MK C70 na p.p.č. 2662/1 a 2662/4, k.ú. Cheb, MUCH 116380/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

116380 grafická příloha
!),<.> 'tw i,<,> ',-7 t' - "*)\ https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.czlmarushka/print.aspx 15.11.22 7 12.$\,/\ -* 1l')."),' r l.J.: -a- 1qct,{i íČ.j* e.- "Í,tct ír.ÍrÍ L -*( r-.i.Jr*-d1'i.<.> Ž4.ll" ?il??.fui iviĚ5.j.:i}iY' ijs:.qi-l t.'.r i 'qlút.r !4Í*ll$.'i.<.> ťtqfil,s w.x1tz:.(.r,<,> <.>,<,> '1,- '." ',<,> / _' Ý t',<,> //.<.> 1:Ž t]00 20.]{| ÉJ|] ElJ NahIizení do natasl.ru nenov''os.' 1slandarc) irsr 0* '21Bms' 7B3 prvku (g s\ š) o C- d rS J ': l*
116380 OOP - stanovení PÚP - stavební práce - MK C70
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 520 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 116380/2022 Cheb 24.11.2022
Sp.Zn.: KSÚ 10030/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: S.Čtvrtníková/ 354 440 520
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení §§ 124 odst.6 a 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě návrhu právnické osoby STAMOZA,společnost s ručením omezeným,IČ: 453 58 800,Vrázova 2429/7,350 02
Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro označení pracovního místa při
provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v blízkosti pozemní komunikace,po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,č.j.: KRPK-94912/ČJ-2022-
190206 ze dne 16.11.2022,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ustanovení § 171 a
násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření
obecné povahy,kterým
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci III.třídy C70 umístěné na p.p.č.2662/1 a p.p.č.2662/4,k.ú.Cheb - dle přiložené grafické situace
dopravního opatření <.>
<br>
Důvod: označení pracovního místa při provádění stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v blízkosti pozemní
komunikace <.>
<br> Termín: na dobu nezbytně nutnou v období provádění předmětných stavebních prací,nejdéle však do 20.12.2022 <.>
<br> Odpovědná osoba: STAMOZA,společnost s ručením omezeným,IČ: 453 58 800,Vrázova 2429/7,350 02 Cheb <...

Načteno

edesky.cz/d/5787069

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz