« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Galileova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Galileova
mil MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 5 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,1 09 00 Praha 1 0
<br> ' Odbor dopravy
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dna:
<br> ™“ao /z Počet listů;
<br> SPISOVÁ ZNAČKA:
ČJ.:
<br> SZ ÚMČ P15 45938/2022
ÚMČ PÍ 5 58660/2022/OD/JPr
<br> r
VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 003 611
E-MAIL: jana.procházko va@praha 1 5,cz
DS: nkybvp5
DATUM: 23.11.2022 L
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),a § 124 odst <.>
6 zákona o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s obecně závaznou vyhláškou číslo 55/2000
Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,tímto
<br> vydává
v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),a s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> ve správním obvodu Praha 15,v MČ Praha-Petrovice,spočívající v umístění svislého a vodorovného
dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření
dopravní značení: V 10c (Stání šikmé) pro 16 vozidel,V lOf (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo
<br> přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou) <,>
IP 12 + Ol (Vyhrazené parkoviště se symbolem pro osoby na vozíku),V lOd
(Parkovací pruh v délce 20 m,šířka čáry 0,25 m) a V12c (Zákaz zastavení v délce
25 m) - viz situace DZ
<br> komunikace: Galileova (mezi napojením MK III.třídy Galvaniho až po křižovatku s MK III <.>
třídy Morseovou),k.ú.Petrovice,Praha 1...

Načteno

edesky.cz/d/5785978

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz